Page 40

eMagNaturplan

38 Naturplan Danmark DER SKAL VÆRE BEDRE BIODIVERSITET I STATENS SKOVE Regeringen styrker indsatsen for biodiversitet i statens skove og åbne naturområder og ønsker med indsatsen i statsskovene at understøtte det nationale skovprogram. Staten råder over mere end 230.000 hektar skov og lysåbne naturarealer. Naturstyrelsens arealer skal aktivt indgå i at nå 2020-målet om at standse tabet af biodiversitet. Forsvarsministeriets arealer vil medvirke til at nå målene. Statens arealer indgår allerede i dag med væsentlig vægt i den samlede danske naturbeskyttelsesindsats. Det gælder for de ca. 200.000 hektar, som Naturstyrelsen administrer, hvoraf 35 pct. af de samlede arealer er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og hvor 10 pct. af skovarealet er udlagt til biodiversitetsformål. Det betyder bl.a., at 70 pct. af landets urørte skov ligger i Naturstyrelsens skove. En meget stor del af de statsejede naturarealer indgår i Natura 2000- områder og er omfattede af en særlig indsats. Forsvarsministeriet ejer ca. 33.000 hektar. Disse arealer anvendes primært til militær uddannelses- og øvelsesvirksomhed, og indeholder samtidig betydelige naturværdier. Arealerne har været skånet for bl.a. opdyrkning og infrastrukturudvikling gennem mange årtier. Derfor findes der på mange af Forsvarsministeriets arealer unikke naturtyper og sjældne dyr og planter. Knapt halvdelen af Forsvarsministeriets arealer er internationalt beskyttede Natura 2000-områder. Hertil kommer landskabsfredninger og værdifuld natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Forsvarsministeriet udlægger også løbende skov til urørt skov eller anden skovnatur (skovenge, græsningsskov eller områder med forvaltning af døde træer). I dag har Forsvarsministeriet 330 ha urørt skov. Det er Forsvarsministeriets mål, at minimum 15 pct. af ministeriets samlede skovareal i 2015 er udlagt til disse skovtyper. Målet er 20 pct. i 2018. For så vidt angår den del af statens skovareal, der drives aktivt, tages der en lang række naturhensyn i driften såsom afståelse fra at bruge pesticider og brugen af gødning. Det er formålet at drive en bæredygtig og helhedsorienteret skovdrift, der forener de forskellige hensyn til blandt andet biodiversitet, friluftsliv og produktionen af træ. Det er målet at prioritere indsatsen i statens skove, hvor det giver mest mening at beskytte og forbedre vilkårene for truede arter og naturtyper. Dermed vil indsatsen spille direkte ind i etableringen af Grønt Danmarkskort. 17


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above