Page 41

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 39 I statens skove prioriteres indsatsen, hvor det giver mest mening at beskytte og forbedre vilkårene for truede arter og naturtyper. REGERINGEN VIL • afsætte 10, 5 mio. kr. til at gennemføre en konkret og fokuseret indsats for bedre biodiversitet i Naturstyrelsens skove. De konkrete projekter kan omfatte dels den brede biodiversitet, dels sjældne og truede dyr og planter på skovenge og lysninger i skovene. Projekterne kommer også til at bidrage til realiseringen af Grønt Danmarkskort • udlægge 500 hektar urørt skov, som overgår til biodiversitetsskov. Halvdelen finansieres via tilskud til private skove, og halvdelen ved at ophøre med skovdriften på arealer i Naturstyrelsens skove • gennemføre en undersøgelse, der skal understøtte en systematisk udvælgelse af naturmæssig særlig værdifuld skov i Naturstyrelsens skove – herunder fx urørt skov. Undersøgelsen vil med deltagelse fra fagmiljøet kortlægge og prioritere skovarealer med det formål at sikre en målrettet indsats fremover. Projekterne kommer også til at bidrage til realiseringen af Grønt Danmarkskort. Der er afsat 3 mio. kr. til undersøgelsen • gennemføre en analyse af Naturstyrelsens skove for at kortlægge hvilke arter og naturtyper, der spiller en særlig rolle for at nå 2020-målet om at standse tabet af biodiversitet, herunder hvor beskyttelsen bør prioriteres geografisk og hvilke tiltag, der konkret er brug for • skabe mere naturlig vandstand i Naturstyrelsens skove, udlægge græsningsskov og skabe flere lysåbne områder for at gavne biodiversiteten. Der er særligt fokus på, hvor Naturstyrelsens arealer vil bidrage til etablering af Grønt Danmarkskort. For at skabe flere lysåbne områder i skoven skal der gøres en særlig indsats for at sikre og udvide vejkanter • forbedre grundlaget for dyr og planter i alle Naturstyrelsens skove ved at udpege fem livstræer per hektar i samarbejde med frivillige. Livstræerne beskyttes, så de kan blive ældgamle og varigt huse sjældne og truede arter. Konceptet er afprøvet i sommeren 2014 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above