Page 51

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 49 4. Naturpolitik - også en international opgave Ifølge verdens fødevareorganisation (FAO) er 40 pct. af verdens økonomi baseret på direkte eller indirekte adgang til biodiversitet, økosystemer og de goder, som naturen giver os. I Danmark lever vi bl.a. af vores landbrugs- og fiskeriressourcer. Verdens fattigste er i højere grad afhængige af naturens ressourcer til fødevarer, medicin og brændsel. Naturen kender ingen grænser, og det gør konsekvenserne af naturens ødelæggelse heller ikke. Regeringen arbejder derfor også med visioner og mål, der rækker ud over Danmarks grænser. Danmark har både i EU og FN tilsluttet sig en vision for 2050 om at beskytte og genoprette natur og biodiversitet, skabe trivsel og mulighed for velstand for jorden befolkning og gøre vores fælles klode mere modstandsdygtig over for forandringer. Naturpolitik i EU Først og fremmest arbejder regeringen aktivt med at udvikle og gennemføre naturpolitik sammen med de øvrige EU-lande, og der er efterhånden udviklet omfattende lovgivning på området. Helt centralt står habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, som bidrager til at sikre en ensartet naturbeskyttelse i EU. Formålet med de to direktiver er at sikre bevaring og fremgang for truede og sjældne dyr og planter i medlemslandene. De to naturdirektiver udgør sammen med vandrammedirektivet og direktivet vedrørende miljøvurdering af planer og projekter samt direktivet om strategiske miljøvurderinger den centrale ramme for naturindsatsen i de enkelte EU-medlemslande. Derudover har EU vedtaget en biodiversitetsstrategi, der gælder for perioden 2011-2020. Strategien slår fast, at tabet af biodiversitet og dermed biodiversitetens fordele (såkaldte økosystemtjenester) har konsekvenser for miljøet, økonomien og samfundet som helhed. Sammen med klimaforandringerne er dette den største udfordring for miljøet verden over. EU har sat sig som mål at standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester inden 2020 og at genskabe dem i størst muligt omfang samt at øge indsatsen mod tab af biodiversitet i andre dele af verden. Det skal bl.a. ske ved at fremme udvikling af grøn infrastruktur, genetablere økosystemer og ved at styrke bæredygtigheden i landbruget, skovrejsning og fiskeri med henblik på bidrag til at bevare og øge biodiversitet. I EU er der for nyligt opnået enighed om en regulering af invasive arter, som indebærer, at der på europæisk niveau gøres en fælles indsats mod en af de trusler, der truer artsrigdommen i dansk natur og på det europæiske kontinent i øvrigt. EU’s 2020-mål for biodiversiteten hviler på en erkendelse af, at biodiversitet ud over sin iboende værdi og de leverede tjenester også har en betydelig økonomisk værdi, som sjældent afspejles på markedet. Der er i 2014 igangsat et projekt, som både skal kortlægge den danske natur samt starte processen med at vurdere dens tilstand og økonomiske værdi. Med projektet følger Danmark op på EU’s biodiversitetsstrategi, som anbefaler, at medlemslandene udarbejder en kortlægning, vurdering og værdisætning af medlemslandenes natur inden 2020. Naturens tjenester


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above