Page 53

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 51 SAMMENHÆNG MELLEM BIODIVERSITET OG KLIMAFORANDRINGER Biodiversiteten leverer et vigtigt bidrag til at bekæmpelsen af klimaforandringer og bidrager til klimatilpasninger. For eksempel tilbageholder skove og tørvemoser store mængder CO2, ligesom søer og andre naturområder kan tilbageholde store mængder vand og således mindske problemer med oversvømmelser efter voldsomme regnskyl. For at standse tab af biodiversitet er det samtidig væsentligt at undgå for voldsomme klimaforandringer, fordi naturen har svært ved at tilpasse sig ændrede vilkår i det tempo og den størrelsesorden, som forskerne forudser på klimaområdet. For eksempel anslår forskere, at 30 procent af jordens pattedyrarter kan være forsvundet i år 2050, og at op til 70 procent af alle klodens arter risikerer at forsvinde ved en temperaturstigning på mere end 3,5 grader. IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) udgav i foråret 2014 2. del af sin 5. hovedrapport. I delrapporten understreger IPCC yderligere, at klimaforandringer påvirker en bred vifte af flora og fauna. Klimaforandringerne vil med stor sandsynlighed ændre levesteder og arter med lokal udryddelse og en ændring i arternes udbredelse til følge. Introduktion og spredning af invasive arter vil sandsynligvis øges i takt med klimaforandringerne. Regeringen har fokus på synergier mellem indsatser på klimaområdet og beskyttelse af biodiversitet. Biodiversitet og bæredygtig udvikling Indsatsen for at bevare biodiversitet og økosystemer har stor betydning for bekæmpelse af fattigdom i udviklingslande. Økosystemer som for eksempel skove udgør mange steder på kloden livsgrundlaget for store befolkningsgrupper, og bevarelse af skovområder sikrer ikke bare fødegrundlag, men også adgang til vand og beskyttelse mod blandt andet jorderosion og oversvømmelser. Denne tætte sammenhæng er baggrund for, at bevarelse af biodiversitet er et af de emner, der indgår i de forhandlinger, der finder sted i FN-regi om, hvordan de globale bæredygtighedsmål skal se ud efter 2015, når de nuværende udviklingsmål udløber. Regeringen arbejder i FN-regi for, at post-2015 dagsordenen skal sikre en stærkere global beskyttelse af natur og miljø og have fokus på jordens bæreevne herunder bæredygtig udnyttelse af verdens naturressourcer som forudsætning for fortsat udvikling. REGERINGEN VIL • følge op på EU’s biodiversitetsstrategi - gennem indsatserne i Naturplan Danmark og ved at sikre national implementering af EU’s forordning om invasive arter • deltage aktivt i forhandlingerne under Biodiversitetskonventionen om mobilisering af ressourcer • sætte fokus på at integrere naturbeskyttelse og biodiversitet i klimaindsatsen og i udviklingsplaner og politikker nationalt såvel som internationalt • arbejde for at bevarelse af biodiversitet og naturressourcer afspejles i FN’s bæredygtighedsmål efter 2015 • også fremadrettet yde en aktiv indsats for gennemførsel af Nagoya-protokol om genetiske ressourcer og udbyttedeling og sikre en hurtig og effektiv national implementering af reglerne


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above