5. Opfølgning og udmøntning af indsatserne, side 53

eMagNaturplan

Naturplan Danmark 53 5. Opfølgning og udmøntning af indsatserne UDMØNTNING AF NATURPLAN DANMARK – VORES FÆLLES NATUR De tre indsatsområder i Naturplan Danmark sætter retning for en målrettet naturpolitisk indsats. Regeringen vil understøtte medejerskab og engagement i de konkrete indsatser, der skal udmønte Naturplan Danmark. Regeringen vil frem mod 2020 have fokus på indsatser, der understøtter målet om at standse tabet af biodiversitet. Regeringen har fokus på at inddrage borgerne og organisationer i realiseringen af naturpolitikken og indgå partnerskaber med bl.a. kommunerne. OVERVÅGNING OG EVALUERING Biodiversiteten og naturkvaliteten er kompleks og konstant i udvikling. I nogle tilfælde vil det være uundgåeligt, at vilde dyr og planter uddør, og nye arter kommer også til. Det er konsekvensen af klimaforandringerne. Der findes altså ikke en enkeltstående parameter, der kan måles på for at give svar på naturens tilstand. Regeringen har forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet inden 2020 både som medlem af EU og som part i FN’s Biodiversitetskonvention. Danmark indrapporterer løbende status for sit arbejde med målsætningerne til såvel EU som til biodiversitetskonventionens sekretariat under FN. Senest har Danmark i april 2014 indsendt den såkaldte 5. landerapport, som giver et overblik over biodiversitetstilstanden i Danmark, til biodiversitetskonventionens sekretariat. Endvidere vil natur- og miljøtilstandsrapporten 2014 blive offentliggjort inden udgangen af 2014. Rapporten giver hvert fjerde år en samlet analyse af naturens og miljøets tilstand og udvikling. I 2020 vil det i både EU- og FN-regi blive vurderet, i hvilket omfang målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2020 er nået. EU-Kommissionen vil desuden i 2015 foretage en midtvejsevaluering af, hvor langt EU er kommet i forhold til at opfylde målene i EU’s biodiversitetsstrategi. Danmark vil frem mod 2020 i en række sammenhænge både nationalt, på EU-plan og globalt bidrage til en evaluering af status for naturtilstanden i Danmark og dermed for status i f.t. at nå målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2020: Til at måle status for opfølgning på 2020-målet arbejdes med indikatorer både i Danmark, på EUplan og globalt. REGERINGEN VIL • sikre, at den samlede natur- og miljøovervågning fortsat bidrager til et overblik over udviklingen i naturen og biodiversiteten. På den måde kan det fastslås, om det overordnede mål om at standse tabet biodiversitet inden 2020 nås


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above