Page 56

eMagNaturplan

54 Naturplan Danmark OVERSIGT OVER KILDER, SOM MÅLER STATUS FOR NATURTILSTANDEN 2014: ”Natur og Miljø 2014” (Natur- og miljøtilstandsrapporten) 2015: EU-Kommissionens midtvejsevaluering af status for EU’s opfyldelse af EU’s biodiversitetsstrategi 2016: Rapportering af vandområdeplaner efter vandrammedirektivet 2018: 6. landerapport (afrapportering til biodiversitetskonventionens sekretariat) 2018: Natur- og Miljøtilstandsrapporten 2020: Rapportering om arter og naturtyper efter naturdirektiverne 2020: EU-Kommissionens evaluering af gennemførelsen af EU’s biodiversitetsstrategi 2020: FN’s evaluering af den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, herunder de 20 Aichi-mål Derudover gennemføres løbende overvågning af natur og vand (NOVANA). FAKTA OM INDIKATORER – EVALUERING AF 2020-MÅL I EU OG GLOBALT Til brug for evalueringen af EU’s tidligere biodiversitetsstrategi i 2010, blev der i EU-regi udviklet 26 ramme-indikatorer, de såkaldte SEBI-indikatorer. Medlemsstaterne har haft mulighed for at anvende og videreudvikle disse indikatorer. Danmark har løbende arbejdet med disse indikatorer, så der nu findes 27 danske indikatorer. Kommissionen er i regi af Det Europæiske Miljøagentur ved at opdatere SEBI-indikatorerne målrettet EU´s 2020 mål. Indikatorerne skal bidrage til målingen af, hvordan medlemsstaterne og EU samlet set lever op til de politiske målsætninger i EU’s 2020 biodiversitetsstrategi. Også på globalt plan arbejdes der med indikatorer i regi af et partnerskab om biodiversitetsindikatorer nedsat af parterne til biodiversitetskonventionen. De globale indikatorer skal bl.a. indgå i arbejdet med at måle status for at nå de 20 Aichi-mål. Det Europæiske Miljøagentur indgår som en af de centrale parter.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above