Page 60

eMagNaturplan

58 Naturplan Danmark Indsatsen for at sikre en rig og mangfoldig natur i Danmark viser resultater, selvom det kan tage årtier, før vi kan se alle effekterne. Gamle skove huser mange af de truede og sjældne arter Intensiv skovdrift, herunder konvertering til nåleskov og dræning, har igennem de sidste hundrede år betydet tab af levesteder og arter i skovene. Det skyldes mangel på lysåbne naturtyper, som sammen med store, gamle træer og dødt ved i skovbunden er af afgørende betydning for mange arter. Gamle løvskove har en meget rig og mangfoldig natur og huser mange af de truede og sjældne arter som for eksempel svampe, insekter, larver og mosser. Åbne lysninger i skovene med læ og sol er levesteder for mange sommerfugle. Forbedring af artsdiversiteten i vandløb og søer Også mange af de danske søer og vandløb har fra naturens side en rig flora og fauna. Vandløb og søer forurenes af spildevand og tilførsel af næringsstoffer og lider under tidligere tiders afvandinger, udretninger og opstemninger. Men i de seneste år ses der tydelige forbedringer af artsdiversiteten i vandløb. Naturforbedrende tiltag, som vandløbsrestaureringer samt genopretninger af vådområder og søer, har betydet en generel forbedring af vandløbenes biodiversitet og vandkvalitet. Havets natur er under pres En række menneskelige aktiviteter påvirker havets natur. De vigtigste faktorer er belastning med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt fiskeri, særligt påvirkningen af havbunden ved fiskeri med bundslæbende redskaber. Derudover påvirkes havets natur af f.eks. råstofindvinding, anlæg på havet og marint affald. Vi har gennem en lang årrække oplevet et fald i biodiversiteten i de danske havområder. Selv om der senest er sket en svag øgning i mangfoldigheden af dyr i visse dele af de danske havområder, er der stadig brug for at gøre en målrettet indsats for at forbedre miljøtilstanden og dermed biodiversiteten. Klimaforandringer giver nye udfordringer De igangværende og kommende klimaforandringer vil forstærke nogle af de problemer for biodiversiteten, som menneskelige aktiviteter allerede har betydet. Vi får et varmere klima og flere markante vejrfænomener i form af blandt andet voldsomme regnskyl, og dyr og planter vil få øget behov for at sprede sig i landskabet. Vi vil også opleve, at dyr fra Sydeuropa trækker nordpå. Nogle af de nye arter kan være invasive og derved udkonkurrere oprindelige plante- og dyrearter. Strandenge vil blive oversvømmet på grund af havstandsstigningen, og andre naturtyper vil blive påvirket af hævet grundvandsstand og oversvømmelser ved ekstremregn. For at reducere klimaforandringernes pres på naturen og tabet af plante- og dyrearter er der brug for integreret planlægning, og de naturlige muligheder for at naturen kan tilpasse sig, skal udbygges.


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above