Bilag 1: Delmål i EU’s biodiversitetsstrategi, side 60

eMagNaturplan

60 Naturplan Danmark EU-Kommissionen vedtog i 2011 Strategimeddelelse for biodiversitet (EU’s biodiversitetsstrategi 2011- 2020), som efterfølgende er støttet af Rådet og EUParlamentet. EU’s strategi består af en vision for biodiversiteten i 2050 og et overordnet mål om at standse tabet af biodiversitet i 2020. Strategien opstiller endvidere seks delmål med tilknyttede konkrete handlinger. DE SEKS DELMÅL I EU’S BIODIVERSITETSSTRATEGI Delmål 1 Fuldstændig gennemførsel af direktiverne om fugle og levesteder Standse statusforringelsen for alle arter og levesteder, der er omfattet af EU-naturlovgivning og realisere en mærkbar og målelig forbedring i deres status, således at der i forhold til de nuværende vurderinger i 2020 vil være: i) 100 procent flere levestedsvurderinger og 50 procent flere artsvurderinger i medfør af habitatdirektivet, der opviser en forbedret bevarelsesstatus, og ii) 50 procent flere artsvurderinger i medfør af direktivet om fugle, der opviser en sikker eller forbedret status. Delmål 2 Bibeholde og retablere økosystemer og økosystemtjenester Frem til 2020 fastholde og forbedre økosystemer og økosystemtjenester ved at etablere grøn infrastruktur og retablere mindst 15 pct.af de skadede økosystemer. Delmål 3 Øge landbrugets og skovbrugets bidrag til bevarelse og forøgelse af biodiversiteten Landbrug: Frem til 2020 sørge for, at mest muligt landbrugsareal, herunder græsningsarealer, agerjord og permanente afgrøder omfattes af biodiversitetsrelaterede foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, så bibeholdelsen af biodiversiteten sikres, og der sker en mærkbar forbedring i bevarelsesstatus for arter og levesteder, der er afhængige af eller påvirkes af landbrug, og i leveringen af økosystemtjenester sammenholdt med EU’s 2010-referencescenarie, og således bidrage til en bæredygtig forvaltning. 3B) Skove: Senest i 2020 at have skovforvaltningsplaner eller lignende instrumenter på linje med principperne for bæredygtig skovforvaltning på plads for alle skove, som er offentligt ejede og for skovområder over en vis størrelse (fastlægges af medlemsstaterne eller regionerne og meddeles i deres planer for udvikling af landdistrikterne), som modtager støtte under EU-politikken for udvikling af landdistrikter, så der sker en mærkbar forbedring(*) i bevarelsestilstanden for arter og levesteder, der er afhængige af eller påvirkes af skovbrug, og leveringen af økosystemtjenester sammenholdt med EU’s 2010-referencescenarie. Bilag 1: Delmål i EU’s biodiversitetsstrategi


eMagNaturplan
To see the actual publication please follow the link above