Leder - 2.646.800 historiske sider er indtil nu digitaliseret

DenGang2

2 1. årgang | Nr. 2 | Nov. 2014 2.646.800 historiske sider er indtil nu digitaliseret Af Karen Williams Jyllands-Posten og Born-holms Tidende var de to før-ste dagblade, der fik deres ældre udgivelser digitaliseret af Statsbiblioteket. Derefter kom turen til Århus Stiftsti-dende. Nu er også Horsens Folkeblad og Adresseavisen på vej til at blive overført fra mikrofilm til digitale filer. Adresseavisen udkom i øv-rigt sidste gang i 1909, men er blandt de titler, der ofte efterspørges af Statsbibliote-kets brugere. Formålet med digitaliseringen er at bevare fortidens artikler og annon-cer med mere, så indholdet også kan læses i fremtiden. En sidegevinst ved digi-talisering er, at de digitale fi-ler åbner mulighed for at ska-be online adgang til aviserne, der via statsbiblioteket.dk/ mediestream bliver søgbare helt ned til det enkelte ord. P.t. er 2.646.800 historiske avissider ud af i alt 32 millio-ner digitaliseret. Statsbiblioteket har valgt at bruge mikrofilm som ud-gangspunkt for digitalise-ringsprojektet, da det sik-rer en mere effektiv proces. Langt flere avissider kan der-med digitaliseres, end hvis papirudgaverne blev brugt som grundlag for digitalise-ringen. For enkelte avistitler gælder det dog, at nogle få årgange desværre ikke er mi-krofilmet, og disse bliver der-for ikke digitaliseret i denne omgang. Læs om de kriterier, der er brugt til at udvælge avistit-ler, på avisdigitalisering.dk. Er kassation af papiraviser kun udtryk for en spareøvel-se, eller er det også sund for-nuft? Det spørgsmål er blevet aktuelt i forbindelse med Statsbibliotekets digitalise-ring af 32 mio. avissider, som i parentes bemærket udgør ca. en tredjedel af den danske avissamling. Kulturministeriet har be-vilget et stort millionbeløb til projektet, og det indgår i forudsætningerne, at det ene af de to fysiske eksemplarer, som opbevares henholdsvis hos os og Det Kongelige Bib-liotek, skal kasseres. Er det et problem? Det er det efter vo-res mening ikke. Der vil fortsat være et trykt eksemplar, en mikrofil-met udgave og en digital ver-sion. Den digitale version er-statter altså ikke den trykte, men supplerer den. Digitali-seringen betyder, at aviserne i fremtiden findes på tre for-skellige medier. Der er dog undersøgelser, der kun kan gennemføres på grundlag af det fysiske ek-semplar. Det vil stadig være muligt, fordi der fortsat vil være et trykt eksemplar til-gængeligt. Det bør her nævnes, at Kulturministeriet har finan-sieret en moderne magasin-bygning til aviserne, der blev taget i brug i 2006, og som lever op til alle krav om be-varing og sikring. De danske aviser opbe-vares under forhold, som er langt bedre end de forhold, aviser opbevares under i mange andre lande. Det bør også nævnes, at digitalise-ringen utvivlsomt vil danne grundlag for helt nye ty-per undersøgelser (fx data mining). Efter vores mening er der dermed god balance i tingene: de kendte forsk-ningsmetoder kan fortsat be-nyttes, og der skabes grund-lag for udvikling af helt nye metoder. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan en kom-mende kassation skal gen-nemføres, men vi ved, at der flere steder er interesse for at erhverve nogle af de avis- eksemplarer, der skal kas-seres. Det betyder, at i hvert fald nogle af disse måske kan få et ’nyt liv’ et andet sted. Statens Avissamling rummer mere end 100.000.000 avissider. Samlingen vokser med ca. 850.000 sider om året. Her ses et udsnit af den gigantiske samling, der opbevares i et klima-styret magasin i Skejby ved Aarhus. Foto: Thomas Søndergaard De fleste aviser publiceres nu også digitalt, og derfor digitaliseres fx Jyllands-Posten kun til og med 2001. Ved udgangen af 2014 er fire avistit-ler, der stadig udkommer i dag, samt den københavnske Adresseavis klar. Kommende titler offentliggøres på avisdigitalisering.dk. Leder Digitalisering af historiske aviser 2014-2016 Projektledelse: Niels Bønding nieb@statsbiblioteket.dk mobil: 5129 8990 Salg og samarbejde med aviserne: Mogens V. Kjeldsen mvk@statsbiblioteket.dk mobil: 2927 4707 Aviser der er færdigdigitaliseret/igangsat i 2014 Jyllands-Posten 1.145.800 sider Århus Stiftstidende 1.052.000 sider Horsens Folkeblad 577.700 sider Adresseavisen 370.000 sider Bornholms Tidende 449.000 sider 1866-2012 1871-2001 1794-2000 1866-2009 1759-1909 Antal sider 1 mio. Færdigdigitaliserede avissider Igangsat digitalisering ETABLERET 1902 STATENS AVISSAMLING ETABLERET 1916


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above