Digital genvej til 1914

DenGang2

6 1. årgang | Nr. 2 | Nov. 2014 Digital genvej ti1l 914 EN TUR I TIDSMASKINEN Professor Martin Zerlang brugte digitaliserede avisartikler og lydoptagelser, da han skrev sit værk om 1914. Et år, der begyndte godt… Af Jakob Kehlet - Det er så besværligt, siger Martin Zerlang og beskriver, hvordan han har siddet i en lang række på Det Kongelige Bibliotek sammen med andre brugere, der også kiggede spole efter spole med mikro-film igennem. Men søgningen i de gam-le aviser var nødvendig for at genskabe det, professoren fra Institut for Kunst- og Kultur videnskab ved Københavns Universitet kalder et væg-til- væg billede af Danmark og resten af Europa. Billedet skulle bruges i bogen »1914«, som blev udgivet i forbindel-se med den årlige kulturfesti-val, Golden Days, i Køben-havn i september i 2014. Politiken klar Selv om Martin Zerlang ikke slap uden om læsesalens mi-krofilmapparater, tog han dog en digital genvej til de historiske avisartikler, som kan give et fingerpeg om, hvilke muligheder avisdigi-taliseringen giver. Politikens Hus digitalisere-de nemlig i 2009 Ekstra Bladet og Politiken, så abonnenterne kan finde de to avisers artikler helt tilbage fra henholdsvis 1905 og 1884 blot ved at skrive et søgeord ind i arkivets søge-felt. Den mulighed benyttede Martin Zerlang flittigt. - I en periode på seks måne-der sad jeg i Paris og arbej-dede på bogen, og her var det en stor hjælp at kunne gå direkte ind i Politikens digitale arkiv og lede efter relevante oplysninger, siger Martin Zerlang, der også har haft stor nytte af digitale hi-storiske kilder, som han har fundet blandt andet via ar-kiv- portalen archives.org. Aviserne gav ham en bred indsigt i et dansk sam-fund, der levede i lykkelig – og måske naiv – uvished om den verdenskrig, der ventede lige om hjørnet. - Jeg kunne læse artikler om kvinders stemmeret, mo-torcykelløb, boganmeldelser og tango, og på den måde gengav aviserne et helt an-det billede, end hvis jeg kun havde søgt i de traditionelle krigsskrifter, siger Martin Zerlang. 1914-kendisser på lyd En af de værdifulde artikler, som han fandt gennem den digitale søgning i Politiken, var omtalen af et arrange-ment, der fandt sted 20. ja-nuar 1914 på Paladshotellet i København. Her var 200 repræsentanter fra den dan-ske kulturelite samlet for blandt andet at høre optagel-ser med datidens kendisser Johannes V. Jensen, Georg Brandes, Poul Reumert og andre. Stemmerne var opta-get med den nyeste grammo-fonteknik, og der stod også i artiklen, at optagelserne blev overdraget til Statens Gram-mofon- Arkiv. - Jeg fandt lydoptagel-serne, som var lagt på nettet via danmarkshistorien.dk, og på den måde fik jeg direkte adgang til nogle af datidens fremtrædende stemmer, for-klarer Martin Zerlang. Han ser frem til, at det med tiden bliver muligt at lede i flere aviser, så han ikke kun kan lede digitalt i Politi-ken, men også får andre mu-ligheder. - Det er en gave til bru-gerne, og jeg tænker da også, at det vil præge mine fremti-dige projekter. Det vil for ek-sempel blive meget nemmere at samle oplysninger om be-rømte forfattere som Jakob Knudsen eller Martin Ander-sen Nexø. Hvis man skriver deres navne i søgefeltet og for eksempel rammer perio-den 1895 til 1920 ind, vil det jo vælte ind med hits, siger Martin Zerlang. Reportager fra begyndelsen af 1914 viser et billede af en verden langt fra krig. Her er et par eksempler fra Politikens forsider. Ved et arran-gement på Paladshotellet i januar mødtes en række kulturpersonlig-heder for at høre lydoptagelser med kendte stemmer som Johannes V. Jensen og Emma Gad. Lydop-tagelser, som Statsbiblioteket nu ligger inde med. Senere i 1914 er det åbningen af Panamakanalen, der trækker overskrifter. Men med mordet i Sarajevo på tronfølger-parret fra det daværende Østrig- Ungarn, overtager beretninger om krigens gang avisernes spalter. Collage: by pernille granath Foto: Thomas Søndergaard


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above