Kryds & Tværs - Ny interesse for gamle nyheder - 32 millioner avissider digitaliseres

DenGang2

8 1. årgang | Nr. 2 | Nov. 2014 STATSBIBLIOTEKET.DK/MEDIESTREAM 32 millioner avissider digitaliseres Fra 2014 til 2016 digitaliserer Statsbiblioteket 32 millioner hi-storiske avissider. De overføres fra mikrofilm til digitale filer, og brugerne kan få online adgang via portalen Mediestream. Her kan interesserede finde informationer fra både lokale og landsdækkende dagblade, efterhånden som de digitaliseres. Der vil blive online adgang til de nyere aviser i det omfang, der kan indgås aftale med rettighedshaverne. På Statsbiblio-teket, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Filminstitut vil fremmødte brugere få adgang til alle aviser. De første digitali-serede aviser vil blive tilgængelige i løbet af foråret 2015. Digitaliseringsprojektet er et af de største af sin art – også internationalt set – og er kommet i stand på baggrund af blandt andet en særlig bevilling på finansloven. Projektet har en samlet ramme på 23 millioner kr. Opgaven med at skanne og digitalisere det gigantiske materiale har været i EU-udbud, og opgaven varetages af det indiske firma Ninestars, der bru-ger danske Scanning.dk A/S i København som underleveran-dør. avisdigitalisering.dk @Avisdigital og @Statsbib Film om projektets pilotfase: bit.ly/avisdig1 Redaktion: Svend Larsen (ansv.), Jakob Kehlet, Susanne Linton og Karen Williams Grafisk tilrettelæggelse: by pernille granath Tryk: Rosendahls Oplag: 5.000 ISSN 2246-4867 ISSN (online) 2246-4875 Statsbiblioteket Victor Albecks Vej 1 8000 Aarhus C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk E-avis: - EN SERVICE FRA STATSBIBLIOTEKET STATSBIBLIOTEKETS DIGITALE MEDIESAMLINGER TV FRA DANSKE KANALER RADIO FRA DANSKE KANALER REKLAMEFILM FRA TV OG BIOGRAF PÅ VEJ... 32 MILLIONER AVISSIDER SØG FIND UDFORSK Af Martin Lund Adresseavisen – en køben-havnsk annonceavis – ud-kom sidste gang for mere end 100 år siden. Ikke desto min-dre er den en af de mest efter-spurgte titler blandt Statsbib-liotekets brugere. For mere end 10 år siden digitaliserede vi for første gang avisen og gjorde den, som et forsøg, til-gængelig via hjemmesiden i en periode. Men det var ikke muligt at søge efter ord i tek-sten, fordi den ikke var for-synet med tegngenkendelse. Der kunne man kun søge på dato. Alligevel var der stor interesse hos forskere og hi-storisk interesserede, der kan finde spændende informatio-ner om blandt andet boligpri-ser, jobmarked og varer. Vi er derfor glade for at tage fat på avisen igen og få en ny, digital version af bedre kvalitet. Adresseavi-sen udkom fra 1759 til 1909, og i 1870’erne var oplagstal-let helt oppe på 10.000 – et af de højeste i landet på det tidspunkt. Endnu mere be-mærkelsesværdigt er det, at avisen udkom seks gange om ugen. Med digitaliseringen får de gamle efterretninger nu nyt liv. Originalfoto af Vilhelm Jacob Ro-senstands maleri, der bruges i il-lustrationen på forsiden: Ottende Brigades angreb ved Dybbøl. Male-riet er færdiggjort 30 år efter krigen, i 1894. Rosenstand deltog i øvrigt selv i kamphandlingerne i 1864. Olie på lærred, 127 x 190 cm. Maleriet er gengivet med tilladelse fra Det Na-tionalhistoriske Museum på Frede-riksborg Slot. Foto: Kit Weiss. Ny interesse for gamle nyheder Kryds & Tværs BRINT VI HJORT STILLE MELO-DIER STRØM KVÆL-STOF ENE METAL SMERTE OVER-FORFI-NET AVISTITEL TA-LE-NT SØNS PÅ BÅD LEVERAN-DØR GIVE AFKALD LÆNGDE-MÅL PARTI GEMMES NORGE UDRÅB NÆRE SIG DOBBELT GÆNGER NØGEN TANG GERNING LITER 8. BOG-STAV TONEART TILTALE-FORM KLAP-PEDE SLÅ TONEN .. IKKE HØRT FØR AF-KOMMET FALDT VITAMIN NUL TONE 50 DA FØR U NEDER-LAG RØG MALM VÆGT-ANGI-VELSE ANTIPER-SPIRANT FRED CIRKEL DYR TO ENS HVILEDE GADE VOKAL LAG HAVE AVIS-TITEL HYLDE-STATIV BY ALPHA ED UNGARN MIDT I VEJER STEDS-ANGI-VELSE Læs avisen og find nogle af de svar, der skal bruges.


DenGang2
To see the actual publication please follow the link above