Page 6

UnderHjel_172967

Hvad kan jeg gøre bedre? SIDE 6 Under Hjelmene nr. 1/2014 Psykisk førstehjælp Traumatisk krise er en helt naturlig beskyttelsesforanstaltning, som kroppen iværksætter for fortsat at kunne fungere efter en voldsom og uhåndterbar oplevelse. Krisen er således en ikke bare naturlig, men også nødvendig reaktion, som skal have lov til at fungere. De omkringværende kan blandt andet bidrage med ’sund fornuft’, ’medmenneskelig omsorg’, ’at skabe ro’ – og at holde forstyrrelser og nye farer på afstand. Men sørg for, at den traumatiserede ikke sendes alene hjem til et tomt hus – uanset hvad den pågældende selv ønsker! Her er nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre:  Insistér på kontakt  Udvis positiv autoritet  Lyt og giv saglig information: ”…det er helt normalt at du….osv.”  Vis omsorg. Giv dig god tid, vær til rådighed, vær praktisk osv. Det giver derfor heller ikke mening at tilkalde en psykolog i den akutte fase, for den traumatiserede er ikke behandlingsklar endnu – modtageapparatet fungerer ikke. Normalt er det mindst lige så godt, at hjælpen kommer fra en kendt person, som den traumatiserede har en eller anden form for tillid til, end at det er en ukendt sundhedsperson, der har sundhedsfaglig autoritet. Det er derfor også helt fornuftigt at have en beredskabsplan, som er kendt af alle i virksomheden, så man hurtigt kan få fat i ”kollegahjælpere”, ligesom det er en god idé at disse kollegahjælpere har en uddannelse i psykisk førstehjælp. Ambulancefolkene er i øvrigt ofte rigtig gode til den slags og gode til at lytte. Traumatiske lidelser er forbigående – men de kan vare op til et halvt år og altid mindst 23 uger, selv om folk umiddelbart kan se ud til at være kommet over krisen hurtigere. Hvis symptomerne ”bider sig fast”, og der ikke er tegn på bedring, men måske ligefrem forværring af traumet efter de første 1½ til 2 uger, så er der behov for at få en psykolog til at vurdere situationen og eventuelt iværksætte behandling. Her er det offentliges behandlingstilbud ikke ret godt: Normalt er der alt for lang ventetid, og der er som regel også en klækkelig egenbetaling. AF ANDERS KABEL Fra januar 2014 har det været lov, at der skal være fuld sikring mod nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Reglerne gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. Se her, Du kan se fi lmene ved at scanne koden: Se fi lm om bredt rullestillads Se fi lm om smalt rullestillads Opsætning af rullestilladser hvordan man gør. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktaark, der viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser – samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Desuden giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt. Tilhørende fi lm fra Træsektionen I 2012 fi k Træsektionen i Dansk Byggeri produceret to fi lm, som viste opsætning og nedtagning af både et bredt og et smalt rullestillads. Disse fi lm har nu været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet og indgår i faktaarket fra BAR Bygge & Anlæg. Filmene kan bruges som supplement til faktaarket. Fakta om Dette faktaark omhandler korrekt opsætning, nedtagning samt brug af brede rullestilladser med dobbelte dæk, Inden anvendelse af rullestillads bør det altid overvejes, om rullestilladset er det bedst egnede tekniske hjælpemiddel På www.bar-ba.dk kan du også se en video, der viser en korrekt opstilling og nedtagning af et bredt og et smalt • Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal • Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. • Rullestilladset må ikke fastgøres til andre bygningsdele eller konstruk tioner. Er der behov for at fastgøre det, • Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har Når siderammer og hjul er monteret, rejses rammerne op i lodret position, og en håndliste monteres nederst på Sørg for, at pladsen under og omkring rullestilladset er ryddet. Undersøg om stilladsets arbejdshøjde og/eller arbejdets karakter kræver brug af støtteben. Leverandørens montagevejledning - 1/4 - Opsætning Og nedtagning samt brug af brede rullestilladser hvor der er krav om, at man altid skal være sikret mod nedstyrtning. i forhold til den konkrete arbejdsopgave. rullestillads. Metoden viser, hvordan du der ved er sikret mod nedstyrtning. gode råd og krav ved montage af rullestilladser altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads. • Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes. skal der benyttes et fast stillads i stedet for et rullestillads. uddannelseskrav: gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse. • Der skal altid være 2 personer til at opstille og ændre og nedtage rullestilladser over 3 m. indersiden af den lodrette del af rammen. Kontroller, at rullestilladset står vandret både på langs og i bredden. Opstil kun rullestilladset på et jævnt og stabilt underlag. skal altid følges. Første platform/dæk opsættes i 2 meters højde i den ene side og deref ter en håndliste på den modsatte side. Opstilling Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above