Page 14

UnderHjel_185779

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSPLANER FOR UDFØRELSE AF SANERINGSARBEJDE Indvendig Indvendige Eksempe Eksempel:vægmaling med bly som led i renoveringsarbejde. 1) Arbejdsområdet gennemgås, og områder hvor blysanering skal foretages fastlægges. 2) Arbejdsområder ryddes for løst Rydning af inventar sker for at lette efterfølgende ge arbejder i bygninger l: Fjernelse af vægmaling sområdet og sområder ryddes for løst de rengøring og at sik digt støv. g renov g blysaneri t inventar. Rydning af in kre, inventar ikke udsæ veringsarbejde.ng fastlæ ventar sker for at lette e ættes for unødig påvirkni gges. efterng for sikre,at udsættes påvirkning af Arbejd Arbejd følgen blyhold blyholdigt �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������� ���������� �������������� �������� ������������������������ ������ ������������ �������������� �������������� psættes indga �������� ���� ������������ ������������������ �� -sikr et so ring arbejds uftrensere miljøbokse) ge ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- �������� ���� ���������� �������������������� ���������������� ������������������ �������� �������������� ���������� ������ ������ ang s ���� �������� ���� �������������� �������������� re kontrollere om sområdet.Der etableres u ),abso ������������������ ������������������ �� ������ ���� ������������������������������������������������������������ �������� ������������ å opreth ���� �������� ������ �������������� ���� et rum �������������������� ������������ holde ������������ m �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ������ ���� ���������� ���������� ������������������ �������������������������� ���������� ������������������ �������������������� ������ ������������������������������������ ������������ ���������������������� �������������� ���� ���������������� ���������� ���������������� ������������ �������� ���������������������������� ������ ���������� ������������������������ Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, så det er muligt at opretholde ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� som 2- kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. I mindre rum kan rummet i sin helhed fungere, som lukket område. �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� op ������������ rumme Etable 4) Etablering af luftskifte i arbejdsområdet. en undertryk ved hjælp af en n eller olutfiltre de er p dsug- ������������ undgås rumind flere luftrensere lu (fx miljøbokse), som forsynes med absolutfiltre (HEPA-filtre), der kan opfange opfang g støv. Afkastluften fra luftrenserne føres til det fri via slanger eller rør. Udsug- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������� ������ �������������������������������������������� undgås.s. Der tilstræbes et luftskifte luftsk på 10 gange pr. time af saneringsområdets totale rumindhold.dhold. I særlige tilfælde (typisk t aflange arbejdsområder) kan der blive behov for at etablere etab blere ventiler for tilgang af luft modsat luftrenserne, for at sikre et jævnt luftskifte skifte Undert kontro folien i hele arbejdsområdet. Ud ���� ������������ ���� ������ ���������������� kifte time ������ ������ ������������ ���� ������������ e t mråder)beho erne,jævnt arbejdsom luftrense g g ���������� ov t luftrådet 5) Undertryk og filter i luftrensere kontrolleres løbende. Undertrykket i arbejdsområdet tryk luftrensere olleres Hvor skæ buer ind mod arbejdsste ydelige undertryk ���� ���� ���������� �������� ���� �������� e U ærmvægge er udført i pl edet. Tilsvarende kontrol k.anven �� ���� ���������������������������������� arbejdsom kontrolleres løbende. Hvor skærmvægge er udført i plastikfolie astikfolie kontrolleres kontrolleres det,de et, at folien buer ind mod arbejdsstedet.Tilsvarende kontrolleres leres det, at at forhæng forhæng i i sluser s viser tydelige ty tegn på undertryk. I tilfælde hvor der anvendes ndes hårde skærmvægge,skærmvægge , eller �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �������� ������������ ������������������������������������������������������������ ������������������ ������ ���������� - sernes behov og i øvrigt i henhold til leverandørens forskrifter. Det anbefales,logbog, hvori oplysninger omkring rensning og skift af sernes anbefa filtre n s filtre skiftes efter behov ales, at der oprettes en l noteres. �������������� ������ ������������ ������ ���� vendte e ing udst �������������������� �������������������� ���� absolutfiltre HEPA filtre) ���� ������ �������� �������������������������� ���������� v oplysninger r.kift r sk �������������������� ������ ������ �������������� forskrifte ���� ������������������ �������������������� kiner di ���������� irekte �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� det an tilkobl ������������ med a anvendte udstyr. Hvor det er muligt anvendes maskiner mask med mulighed for direkte tilkobling af støvsuger. På udstyr,tyr, der ikke er forsynet med m sugestuds anvendes hånd- h ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������ ���������������� ���� ������ ���������������������������������� ���������������������������������������� ���������� med absolutfiltre (HEPA filtre),), der der kan kan opfange opfange støv. Afkastluften Afkastluften fra fra luftrenserne luftrens serne føres til t det fri via slanger eller rør. ���������������������������� �������������� stændig over førelse.kontrollere fes containere f g engøring eft �� ������������������ ���� �������������� emgås a a e ���������������������������������������� ������ rensstemmelse fast es me e. ���������������������������� ���� �������������� ������ ������������������������������������ �������������������������� ���������������� ������������������������������������������ �������� - �������� ���� �������������������������������� es,fuld gslinjer udf de bortskaff ndelse af et re ���������������� �������������������������� ���� e genne smiljørepræsentanter fra ægge mm nedtages trollere retning løbend forbin områd ���������� �� udført arbejds støvvæ trolleres, at saneringen er fuldstændig og udført i overensstemmelse med fastlagte retningslinjer for arbejdets udførelse. Videre kontrolleres det, at løst affald med bly løbende opsamles og bortskaffes til de rette containere. 8) I forbindelse med afslutning af arbejdet foretages en grunding rengøring af arbejdsområdet arb (jf. retningslinjer for rengøring og oprydning efter saneringsarbejde). Den ud- ter De ���� ���� �������������� ������������������������ �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ udførte saneringsarbejde gennemgås med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og evt. arbejdsmiljørepræsentanter fra efterfølgende firmaer eller kommende brugere, inden støvvægge mm nedtages. ægge spladsen eve or affald 9) Arbejdspladsen afrigges og eventuelt tilbageværende affald bortskaffes i henhold til plan for bortskaffelse af affald. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� og ller ������tlagte ed bejdsen ���� ������ g Arbejd fo entuelt a . henho old Udvendi Udvendigt arbejde på facader Eksempe Eksempelvis fjernelse af blyholdig maling på facader. 1) Arbejdsområdet gennemgås, og områder hvor blysanering skal foretages fastlægges. 2) Arbejdsområder ryddes for løst affald, så sammenblanding med andet affald undgås. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������gt lvis blyholdig sområdet og sområder løst ������������ �������������� ������������������ r g g blysaneri t sammenbland ������ �������������������������� �������������� Arbejd Arbejd �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ���������� samling af løst affald er muligt. ng fastlæ ding un �������� ���������� �������������� �������������� �� gges. dgås.��������- samlin Befæs opsam ng muligt tede o mles. �������� ���������� ������ �������������� �������� ������������������ ���� ������ ������������ ������ ������ ������������������ ������ ���� pelvis umiddel b jd t d t Af i t.g ti 4) Befæstede områder eftergås og åbne regnvandsriste tildækkes så løst materiale kan opsamles. ldækkes material e �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������� �������� ������ ���������������� ���� ������ �������� ������ ������������������������������ �� ���������� ������ ������������������������ lbart afspærrin ������������ ���� �������������� ���� �������������������� �������������������� �� ������������ ������ �������������� �������� �� �� ������������������ ���������������� �������� ngen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������- ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���������������������������������� eksempelvis eksem på trefod umiddelbart inden for afspærringen med teksten vendt udad fra f arbejdsstedet.arb Afspærring opsættes,tt så å der d under d hensyn h til vejrforholdene sikres ik tilstrækkelig afstand til nærmeste område hvor brugen af værnemidler er påkrævet, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� del af bygherrens planlægning og koordinering af fællesområderne. ensyn til j f h ld s n påkræ ���� �������������������������� �������� ���� sområderne. ���������������������� �������������������� d for direkte tilkobling af nvendes støvs ������ ���������������� ������ �������������� bejdsstedet.o ækkelig nærme ������ ���� �������������� ������������������ tilstræ ������������ este brugen �������� �������� �������� ������������������������ fælles ævet,���� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �������� ������������������������������������������������- �������������� ���� ������������ ������ ������ vor det er muligt anvende �� ������������������ ������������������ ������ es maskiner med mulighe rsynet an ���������������� ������ ���������������������� ���� ����styr. Hvor H det er muligt anvendes maskiner med mulighed for direkte tilkobling af støvsuger. På udstyr, der ikke er forsynet med sugestuds, anvendes håndholdt støvsuger. suger.������������ for ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������� ������ ���� �������������������������������������������� �������������� (HEPA filtre). ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ���� �������������������������������� s fa set.st sområdet til forebyggelse ���� �������������� ������������������ ������ ������������ ���� alder ned i konsoljern og tøv arbejdsområ e af Afk �������������������� ���������� ���������������� ikke falder videre ned gen ådet ventila kast forsynes med absolut ���������� nnem ation tfiltre således sålede at støv og affald ikke falder gennem stilladset.stillads I tilfælde af synligt støv uden for arbejdsområdet etableres der ventilation i arbejdsområdet arbejds til forebyggelse af støvspredningen. Afkast forsynes med absolutfiltre (HEPA filtre). ���������������������������� ���� �������������� ������ ������������������������������������ �������������������������� ���������������� ������������������������������������������ �������� - �������� ���� �������������������������������� es at saneringen er ���������������������������� �������������� stændig og udført i ������tlagte ���������������������������������������� ������ rensstemmelse med fast trolleres, at saneringen er fuldstændig og udført i overensstemmelse med fastlagte retningslinjer for arbejdets udførelse. Videre kontrolleres det, at løst affald med bly løbende opsamles og bortskaffes til de rette containere. es,fuld gslinjer udf de bortskaff ndelse af vandrette overflader støvs njer opr dspladsen afrigges og ev or affald trollere retning løbend forbin faste v ningsli Arbej 9) I forbindelse med afslutning af arbejdet opsamles eventuelle rester af løst affald og faste vandrette overflader støvsuges.Eventuelle afdækningsmaterialer jf.retningslinjer for rengøring og oprydning efter saneringsarbejde). 10) Arbejdspladsen eventuelt henhold til plan for bortskaffelse af affald. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� fo stændig over førelse.kontrollere fes containere f even suges. Eventuelle afdækn rydning saneringsar ventuelt tilbageværende a . rensstemmelse es me e. ntuelle affa ningsmaterialer fjernes. (jf bejde).affald bortskaffes i henho tlagte ed ald f. retold Herunder gives eksempler på planer for gennemførelse af forskellige typiske saneringsarbejder. Eksemplerne er udarbejdet for afrensning af blyholdig maling. Disse eksempler på planer for gennemførelse af saneringsarbejder er taget fra Dansk Asbestforenings nye vejledning om bly fra 2012: BLY VEJLEDNING – vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering. Vejledningen kan findes på deres hjemmeside www.asbest.dk - scan og find vejledningen. Der findes to typer af vejledninger, der beskriver sikkerhedsforanstaltninger på bygge-kemiområdet. Det er Dansk Asbestforenings vejledninger og Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlægs vejledninger (BAR bygge og anlæg). Forskellen på de to typer vejledninger er, at BAR bygge og anlægs har været over AT, som har nikket. Dvs. at hvis du følger de anvisninger, der er i BAR vejledningen, kan du være sikker på at overholde loven. Dansk Asbestforening har skrevet vejledninger om asbest, PCB og bly. BAR bygge og anlæg har skrevet om asbest og PCB og en blyvejledning er på vej. ✄ ✄


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above