Page 8

UnderHjel_217066

SIDE 8 Under Hjelmene nr. 2/2011 Ulykke kostede 40.000 kr. i bøde En isoleringsopgave i en en-familiebolig kostede en tømrermester 40.000 kr. i bøde fra Arbejdstilsynet og en alvorlig arbejdsulykke hos en medarbejder. En familie skulle i deres hus have lavet en hems, og derfor var tømrerfirmaets ansatte gået i gang med at fjerne loft og forskalling i to værelser i boligen. Under fjernelse af isoleringsmaterialet faldt den ene medarbejder imidlertid ned gennem isoleringen, landede på gulvet i værelset og kom slemt til skade. Loftshøjden i rummet var 2,4m. Derfor kan følgende anbefales ved renoverings- eller efterisoleringsarbejde: • Start efterisolering under den gamle gangbro og opbyg herefter en ny og stabil gangbro. • Opsæt lægder på tængerne i ca.1 meters højde. Disse lægter fungerer som håndliste. Frihold de felter, hvor efterisolering fortages. • Ved fjernelse af eksisterende isolering eller ved efterisolering udlægges krydsfinerplader på tværs af spærfod minimum i det område, der arbejdes i, samt et felt på begge sider af arbejdsfeltet som sikkerhed mod fald/gennemtrædning. • I forbindelse med isoleringsarbejdet bør gangbro og arbejdsområde være friholdt for ledninger og materialer, der ikke er i anvendelse, for at fjerne faldrisikoen. anneanttila@underhjelmene.dk evaldzacho@underhjelmene.dk Regelrytteriet Kan Arbejdstilsynet give dig en bøde, hvis du som svend ikke overholder arbejdsmiljøloven? Svar: Ja, du kan som svend få en bøde, hvis du, til trods for at din arbejdsgiver har planlagt arbejdet forsvarligt, givet dig det rigtige udstyr, har instrueret dig rigtigt og har ført kontrol med arbejdet, alligevel overtræder loven. Kan Arbejdstilsynet stoppe en hel byggeplads, hvis der fx er asbestfibre i luften? Svar: Hvis der er spredt asbeststøv afgiver Arbejdstilsynet normalt strakspåbud om at imødegå faren for at indånde asbest og rengøre området. Det betyder, at der normalt ikke vil kunne udføres andet arbejde end asbestarbejde i de områder, som er forurenet med asbeststøv. Har Arbejdstilsynet mulighed for at kræve et uforsvarligt teknisk hjælpemiddel fjernet fra det danske marked? Svar: Ja, Arbejdstilsynets markedsovervågning kan udstede forbud mod markedsføring af ulovlige produkter, og de kan kræve tilbagekaldelse fra markedet, hvis produktet er farligt. Hvilke påbud kan Arbejdstilsynet udstede? Svar: • En virksomhed kan få påbud om at bringe forhold, der er i strid med arbejdsmiljøreglerne, i orden inden for en vis frist. • En virksomhed kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der kan eller skal udbedres med det samme. • En virksomhed kan få forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Hvad betyder et påbud fra Arbejdstilsynet, og kan du blive gjort personlig ansvarlig for overtrædelsen? Svar: • Et påbud med frist betyder, at virksomheden skal efterkomme påbuddet inden den pågældende dato. • Et strakspåbud betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at etablere de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme påbuddet. • Et forbud betyder, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiveren på virksomheden, der har ansvaret for at sikre, at virksomheden efterlever Arbejdstilsynets reaktioner. Har Arbejdstilsynet mulighed for at komme efter projekterende, der ikke overholder Arbejdsmiljøloven? Svar: Ja. Arbejdstilsynet kan give påbud til rådgivere eller projekterende, hvis de ikke overholder bestemmelserne i bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter. 1 meter reglen I Pihl har man besluttet at indføre “1 meter reglen” på alle Pihls byggepladser. Det betyder, at der ved arbejdshøjder mellem én og to meter over det omliggende niveau, som minimum skal monteres håndliste eller etableres anden sikring. Det er både for at undgå diskussion, og fordi flere medarbejdere er faldet ned fra rullestilladser, der har været uden rækværk og lavere end to meter over gulvet. lassebentzen@underhjelmene.dk Arbejdstilsynet svarer Ved vedligeholdelse, renovering, efterisolering i eksisterende loftrum bør der forud for arbejdet, fortages en konkret vurdering af faren for nedstyrtning/ gennemtrædning.


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above