Page 8

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 6 stehjælp her og nu, samt hvad man kan gøre på længere sigt. Betydningen af samtale og anden kommunikation samt netværk forklares, og der gives forslag til, hvordan man som hjælper kan forholde sig til eventuel modstand fra den ramte. Kapitel 3: ”Særlige forhold” beskæftiger sig med nogle aspekter af den psykiske førstehjælp, der kræver særlig opmærksomhed, nemlig forhold overfor børn, døende og mennesker med anden kulturel baggrund end dansk. Kapitel 4: ”Anden hjælp og rådgivning” er en praktisk oversigt over de muligheder, man kan benytte sig af, hvis man har behov for mere, end den psykiske førstehjælp kan tilbyde. Der beskrives både de offentlige tilbud og de alternative muligheder, der findes i samfundet. Kapitel 5: ”Tilbage til hverdagen” består af tre autentiske beretninger givet af mennesker, der har befundet sig i svære livssituationer. Formålet med kapitlet er at få kendskab til, hvordan de tre personer har formået at vende tilbage til den hverdag, der for en periode har været så langt væk. Kapitel 6: ”Sammenhæng mellem fysisk og psykisk førstehjælp” er et bidrag til en meningsfuld kobling mellem to aspekter af førstehjælp, der i virkeligheden er uløseligt forbundet. Kapitel 7: ”Cases, opgaver og rollespil” giver eksempler på hændelser og situationer, hvor en eller anden form for psykisk førstehjælp er påkrævet. De er ment som inspiration til undervisning og gruppearbejde, men kan også bruges af den enkelte læser til bedre at forstå teorien. Kapitlerne kan læses hver for sig, men bogen er bygget op, så det enkelte kapitel lægger op til det næste. Bogen tager udgangspunkt i flere forskellige psykologiske traditioner. Den overordnede teoretiske baggrund findes i krisepyskologien og den eksistentielle psykologi. Der inddrages også andre teoretiske tilgange til at uddybe begreberne, bl.a. den kognitive psykologi. Den psykiske førstehjælp ses dog generelt fra et eksistentielt psykologisk synspunkt. Den eksistentielle psykologi er beslægtet med amerikansk humanistisk psykologi og europæisk eksistensfilosofi. Bogen skal ses som et supplement til Beredskabsstyrelsens tidligere publikation ”Indsats- og katastrofepsykologi” (1998). Flere af begreberne i de to bøger er bevidst beskrevet udfra forskellige synsvinkler. Det er gjort for at give læserne mulighed for at vurdere de samme emner og problemstillinger udfra forskellige teorier og fortolkninger. Bemærk! I bogen omtales personer flere steder som han fremfor han eller hun. Det er gjort af begrænsningshensyn samt for at lette sprog og forståelse. Endvidere anbefales det af Dansk Sprognævn.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above