Page 12

165385 DM 4

Af Kirsten Lindberg, arkitekt m.a.a., dr.phil. Danske Museer • Kommentar 12 DANSKE MUSEER 4/14 Vragkastning på gave nisteriet, som citerer Kulturstyrelsen således: ”Beslutning om udskillelse .... er egenhændigt truffet af museets ledelse (museumsleder og daværende bestyrelse) på forslag fra museets faguddannede personale og ekstern museumsfaglig og -kyndig bistand.” Protester ”Sandsynligvis bliver det meste af samlingen bevaret, og formodentlig skiller vi os af med huset, men der er dog formelle forhold, der først skal undersøges nærmere.” (årsberetning 2013). Der sigtes til, at Hammerichs gave var betinget af, at hus og de af ham skabte samlinger ingensinde skilles ad. Forsøg på gennem Museumsforeningens bestyrelse (som besidder to af fem mandater i Museumsbestyrelsen) at få ændret handlingsplanen, bliver af museets ledelse mødt med beskyldning om, at de der protesterer mod såkaldt udskillelse af Hammerichs Hus, ødelægger Ærø Museum. De fleste protesterende er fra Ærø, og i det lille lokalsamfund er det svært at holde til den tone, hvorfor undertegnede (som ikke er del af dette samfund) skriver dette indlæg. Bygningen fra 1803 er næsten urørt og unik, tilmed det eneste ”åbne” hus i byen. Afhændes det, må det nødvendigvis ændres for at kunne bruges; oprindeligheden går tabt! Bygningen er markant og en af de fineste i byen, fredet i 1919. Skal den virkelig gå tabt? Samlingerne af inventar og indbo fra ca. 1600- 1850, opsat i huset som i et hjem, er af væsentlig betydning. Det er en studiesamling, hvis lige ikke ses og næppe i dag kan skaffes. Skal de virkelig gå tabt på museets magasiner? Forslag Ærø Museum har i høj grad negligeret Hammerichs Hus – næppe af ond vilje, men af mangel på indsigt. Der er ikke personale med kendskab til arkitektur, byggeri, indretning eller detailler i samlingen. Der er øjensynlig heller ikke lyst til at arbejde med den stationære samling. En konstruktiv løsning kunne være at engagere kompetente mennesker til at undersøge og skrive om Hammerichs Hus. Eksempelvis arkitekter med Billedhugger Gunnar Hammerich gav i 1966 sit hus med en imponerende samling af indbo og husgeråd fra Ærø, øerne derom og Slesvig (hvor Ærø før hørte til) til Ærø Kommune, som drev det til 1989, hvor det blev overdraget Ærø Museum. I stifterens tid var det velbesøgt med kyndig vejledning. I 2007 holdt museet åbent fire timer dagligt i tre sommermåneder, siden er det endnu mindre, men en nøgle kan sommetider lånes, og næsten intet sker i huset. Årsberetningerne 2007-13 viser, at der er holdt ét foredrag i huset, og at ”julemanden flyttede ind i himmelsengen, og nissebørnene dansede som vanligt om juletræet i hjørnestuen” (2008, 2011). Oplysninger om stedet indskrænker sig til et trykt A4-ark til udlån; årbøgerne tier. Så selvsagt giver det underskud! Udgifter 80.000 kr., indtægter 15.000 kr. i 2013. Men de besøgen- de er ovenud begejstrede, hvilket fremgår af brugerundersøgelser, som Ærø Museum har foretaget. En forsømt bagdør blev fornyet i 2012, i 2008 blev foretaget ”mindre reparationer på inventar og bygning, men i øvrigt ikke de store ændringer…” Dog har en række malerier, tegninger og kort været en tur rundt om konserveringen.” Men Ærø Museum har skam nytte af stedet; således er det ”nødvendigt at gøre brug af loftet” til oplagring af effekter fra resten af museet. Udskillelse Men nu skal det ændres, for Kulturstyrelsen har rettet sønderlemmende kritik af forvaltning, mangel på forskning, magasinforhold etc. for alt under Ærø Museum og krævet, at der rettes op på forholdene, ellers fratages statsanerkendelsen. Hvordan? Museet fik hjælp af to udefrakommende museumsfolk til at udføre en handlingsplan med udskillelse af Hammerichs Hus. Hvem der konkret fandt på det, vides ikke. Museets bestyrelse hævder, at det er Kulturstyrelsens forslag, de følger. Kulturstyrelsen dementerer dette og har åbent lagt alt frem, hvorved det er dokumenteret, at museets ledelse omgås sandheden temmelig lemfældigt. Kommunen, som skal træffe afgørelse om kommende tilskud, har et forkert grundlag at gøre det på. Sagen har været omkring Kulturmi- Kirsten Lindberg.


165385 DM 4
To see the actual publication please follow the link above