Page 398

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Regelverket för elsäkerhet Förord Detta avsnitt i boken om starkström är upprättat av Frank Johansson, FAMJA Ingenjörsbyrå. Frank Johansson är auktoriserad besiktningsingenjör och ordförande i Elektriska Nämndens Tekniska Utskott. Frank är även ledamot i SEK, Svensk Elstandards tekniska kommitté TK64 – Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock. Avsnittet om Tele/data (svagström) är författat av ELKO. ELKO har valt att ha med detta kapitel i Elboken därför vi anser att det ger våra kunder ett mervärde i sin yrkesutövning. ELKO:s Elbok blir därmed en handbok för branschfolket. Starkströmsföreskrifter och standard Vi har i Sverige en lång tradition av föreskrifter inom elsäkerhet. Efter de gula och blå föreskrifterna övergick man 2004 till ramföreskrifter vilka innehåller få detaljer. De föreskrifter som nu gäller för elanläggningar heter: ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. Föreskriften kompletteras med ELSÄK-FS 2010:1. Frank Johansson FAMJA Ingenjörsbyrå Föreskriften är en ramföreskrift med grundläggande bestämmelser och få detaljanvisningar. Detaljregler för lågspänningsanläggningar återfinns i stället i svensk standard SS 436 40 00, även kallad Elinstallationsreglerna. Motsvarande standarder för högspänningsanläggningar har beteckningarna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522. Även andra standarder kan emellertid vara aktuella vid uppförandet av en elanläggning, t.ex. SS 437 01 02 Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer. Ett viktigt begrepp i föreskrifterna är ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. En anläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Med denna praxis menas tillämpning av föreskrifterna och den praxis i övrigt som etablerats på elsäkerhetsområdet. Om svensk standard används som komplement till föreskrifterna anses man uppfylla detta krav, men om utförandet avviker från svensk standard, ska man dokumentera de bedömningar som ligger till grund för utförandet. Föreskrifterna ger alltså i dag en viss frihet vid val av installationslösningar, genom att fordringarna i en standard till sin natur är rekommendationer och inte tvingande. Genom kravet på dokumentation av bedömningsgrunderna vid val av utförande 396 3


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above