Page 399

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström som avviker från standard visar man på vikten av att projektören och installatören ska ha tänkt över de konsekvenser och risker ett alternativt utförande kan medföra. Detta ger naturligtvis möjlighet till nya lösningar med ny teknik och kanske en mer kostnadseffektiv lösning – en utmaning och en frihet under stort ansvar. Elinstallationsreglerna är baserade på internationell standard som utarbetats av en mängd experter med hög kompetens. Trots möjligheten till alternativa lösningar bör därför ändå grundregeln vara att utföra installationen i enlighet med gällande standard och endast om det finns särskilda skäl välja en annan lösning. Förutom ELSÄK‑FS 2008:1 finns ytterligare några föreskrifter som är aktuella för installatörer och innehavare av elinstallationer och anläggningar. ELSÄK‑FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar. Föreskrifterna anger hur skyltar för förbud, varning och information ska vara utformade och användas. Här finns också hänvisningar till Arbetsmiljöverkets och Sjöfartsverkets motsvarande bestämmelser. Föreskriften kompletteras med ELSÄK-FS 2010:2. ELSÄK‑FS 2008:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Föreskrifterna behandlar innehavarens ansvar för en elanläggnings- eller anordnings säkerhet. Med en anordning avses elektrisk materiel eller en elektrisk produkt. Föreskriften kompletteras med ELSÄK-FS 2010:3. 4 397


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above