Page 400

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Eltariffer Allmänna avtalsvillkor SSG IBL IBH EBR-standardESA ELAMA Svensk Standard SEMKO bestämmelser BrandförsäkringsvillkorRUS-regler SPRI-råd Starkströmsguiden Installtionsbestämmelser Starkströmsföreskrifterna Föreskrifter om elektriskt materiel Elinstallatörsföreskrifterna Förskriften om elektromagnetisk kompabilitet Elinstallatörsförordningen Starkströmsförordningen Elförordningen Förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet Förordningen om elektrisk materiel Ellagen Lagen om handel med el EMC-lagen EU-direktiv EU-direktiv EU-direktiv Avtalsparter Central myndighet Elsäkerhetsverket Regeringen Riksdag EU Lagar och föreskrifter reglerar elsäkerheten Via Elsäkerhetsverkets webbsida, www.elsakerhetsverket.se kan man ta del av samtliga gällande myndighetsföreskrifter som gäller elsäkerhet och EMC. Där finns också länkar till vissa andra myndigheters webbsidor. På regeringens hemsida, lagrummet.se, kan man finna ellagen, EMC-lagen och aktuella förordningar. Numera skall all lagstiftning finnas tillgänglig på Internet. ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda Från den 1 oktober 2008 gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 och 2008:2 för utförande av starkströmsanläggningar. Föreskrifterna är avsedda att tillämpas tillsammans med standarden SS 436 40 00 för utförande av för lågspänningsinstallationer respektive SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 för högspänningsinstallationer. De delar av föreskrifterna som berör lågspänningsinstallationer återges här i sin helhet. 398 5


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above