Page 402

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter gäller för utförande av starkströmsanläggningar. Som utförande anses även ombyggnad eller utvidgning av en starkströmsanläggning. 2 § Föreskrifterna gäller inte för starkströmsanläggningar • på luftfartyg, • på fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift. • på övriga fordon, inklusive släpfordon, • på fartyg, inklusive fritidsbåtar, • på övriga anordningar. Allmänna råd: Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses t.ex. husbilar och husvagnar. Med övriga anordningar avses t.ex. maskiner, hissar och kranar. 3 § I dessa föreskrifter avses med allmänt distributionsnät: ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område, driftrum: ett rum eller en annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el, elchock: skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom en människo eller djurkropp, friledning: luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer, hinder: något som förhindrar oavsiktlig beröring men som inte hindrar avsiktlig beröring, högspänning: nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning. jordtag: en del av jordens ledande massa med däri placerade jordelektroder och omgivande fyllnadsmassa, kontaktledning: en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex. friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena) avsedd för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift, luftledning: ledare eller kabel ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd, lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning, mekanisk ledning: lina för drift av linbanor, skidliftar och liknande nominell spänning: den spänning för vilken en anläggning eller del av en anläggning är bestämd, PEN-ledare: en direktjordad ledare som har gemensam funktion som skyddsledare och neutralledare, spänningsförande del: ledare eller ledande del avsedd att bli spänningssatt vid normal användning, inklusive neutralledare men exklusive PEN-ledare, 400 7


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above