Page 406

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Föreskrifter om varselmärkning, ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifterna ger anvisning om vilka varnings- och förbudsskyltar m.m. som ska finnas vid elektriska starkströmsanläggningar och hur de ska vara utförda och anordnade. Föreskrifter om elektrisk materiel, ELSÄK-FS 2000:1 Ansvar för att elektrisk materiel är säker har enligt elmaterielförordningen (1993:1068) hela kedjan som handskas med den – tillverkare, importörer, leverantörer, den som upplåter materielen för användning och slutligen den som använder materielen. Föreskrifterna om elektrisk materiel ställer krav på att materielen uppfyller säkerhetskraven och att den är CE-märkt. För materielen skall det upprättas en försäkran om överensstämmelse med säkerhetskraven och teknisk dokumentation. Denna dokumentation skall tillverkaren eller dennes representant förvara i minst tio år. För elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö finns särskilda föreskrifter, ELSÄK FS 1995:6, med motsvarande bestämmelser. Föreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet, ELSÄK-FS 2007:1 EMC-kraven innebär att elektriska apparater etc. måste vara tåliga mot viss elektromagnetisk störning, samtidigt som de själva inte får förorsaka elektromagnetiska störningar över en viss nivå. En fast installation är skapad av en mängd olika delar som ska användas på en enda förutbestämd plats. Som en följd av detta är varje installation helt unik och existerar bara i ett enda exemplar. Exempel på det kan vara en produktionslinje i en fabrik. Det är inte frågan om en enstaka verkstadsmaskin (t.ex. svarv eller fräs) som är fast monterad i samma fabrik. Verkstadsmaskinen är serietillverkad och en produkt som återfinns på flera olika platser – den ska därmed vara CE-märkt. Enligt EMC-direktivet (2004/108/EG) behöver inte fasta installationer CE-märkas men det betyder inte att krav saknas. Byggs en fast installation av enbart CE-märkta delar anses det ofta att EMC-dokumentationen kan utgöras av ingående delars installationsanvisningar. Dokumentationen ska också visa att en analys av EMC-förutsättningarna gjorts för platsen. Dessa förutsättningar kan variera avsevärt för olika installationer beroende på omgivande miljö. 404 11


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above