Page 407

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Av dokumentationen skall framgå: • Ingående komponenter • Förutsättningar på plats (EMC) • Behövs avsteg från installationsanvisningarna? • Behöver användare få speciella instruktioner? • Underhållskrav för att uppfylla EMC under hela livstiden • Hur branschpraxis uppfyllts Föreskrifter om behörighet för elinstallatörer, ELSÄK-FS 2013:1 ELSÄK-FS 2013:1 innehåller tillsammans med Elinstallatörsförordningen (SFS 1990:806) bestämmelser om installationsarbete. Elinstallatörsförordningen anger i §7 att elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom. Elinstallatörsföreskrifterna, även kallade behörighetsföreskrifterna, reglerar vilka elektriska arbeten som enbart får utföras av behörig installatör. Här kan man också få svar på vilka olika slag av behörigheter det finns, och vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för de olika behörigheterna. Nyheter i ELSÄK-FS 2013:1 är att man i bilagor anger vad som ska ingå i den utbildning som ger den teoretiska kompetensen för respektive behörighet. Det anges även att om man inte uppfyller kraven för den sökta behörigheten kan elsäkerhetsverket besluta att den sökande ska genomgå ett prov som omfattar kunskaper som är väsentliga för den sökta behörigheten. Den största nyheten i ELSÄK-FS 2013:1 är troligen § 13. Här anges att utan hinder av 6 § elinstallatörsförordningen (1990:806) behöver en elinstallatör och den yrkesman han har överinseende över inte vara anställda i samma företag när det gäller elinstallationsarbeten som är tidsbegränsade och datum för arbetets slut är fastställt i förväg. Elinstallatören ska dokumentera omfattningen av arbetet, de tidsramar arbetet avser och vilka personer som deltar i arbetet som sker med stöd av första stycket. Föreskrifter om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, ELSÄK-FS 2006:1 Föreskrifterna behandlar det ansvar arbetsgivaren har för sin personals säkerhet vid arbete på eller i närheten av elektriska anläggningar och anordningar där det kan finnas en elektrisk fara för dem som deltar i arbetet. Föreskriften är mycket kortfattad och bör användas tillsammans med standarden SS-EN 50110-1 eller de av elbranschen utgivna anvisningar för elarbete, ESA (Elsäkerhetsanvisningar). 12 405


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above