Page 411

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kap. 13 Grundläggande principer I avsnitt 131 anges vilka skydd från säkerhetssynpunkt man skall beakta när man planerar och uppför en elinstallation. Avsnitt 132 ger råd vid projektering av elinstallationer. Råd: Det är nödvändigt att redan vid projekteringen planera hur anslutning av konstruktionsdetaljer till skydds- och/eller funktionsutjämning ska utföras. Avsnitt 133 ger anvisningar om vilka parametrar man skall ta hänsyn till vid val av elmateriel. Avsnitt 134 ger ett antal grundläggande regler om montage och kontroll före ibruktagande av en elinstallation. Del 2 Definitioner och ordförklaringar Definitionerna nedan är ett urval från Elinstallationsreglerna, Skötselstand- arden 50110-1 (Utgåva 3) och SEK Handbok 417. Elinstallationsreglerna tar inte med termer som hänför sig till högspänningsföreskrifterna eller skötselföreskrifterna. Där det finns en i standard fastställd engelsk översättning av termen anges även denna. Armräckvidd (arm's reach) Avstånd från en punkt på en yta, där personer vanligen står eller rör sig, till de ytor som en person kan nå med handen i alla riktningar utan hjälpmedel. Avskärmning Med skärm skydda mot direkt beröring från varje vanlig tillträdesriktning. Avspärrning (obstacle) Del som förhindrar oavsiktlig beröring, men som inte förhindrar avsiktlig direkt beröring. Barhandsmetoden (bare hand working) Metod vid arbete med spänning, vid vilken arbetaren befinner sig på samma potential som de spänningsförande delarna och i direkt beröring med dessa samt är på lämpligt sätt isolerad från omgivningen. Basskydd (basic protection) Skydd mot elchock under felfria förhållanden. Bevis Meddelande som är skriftligt och förknippat med skötseln av en anläggning. 16 409


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above