Page 412

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Chockström (shock current) Ström, som passerar genom människo- eller djurkropp och kan ge skadlig verkan. Elsäkerhetsledare (nominated person in control of a work activity) Person som fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för ett arbetes utförande på en arbetsplats. Elchock (electric shock) Skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom människo- eller djurkropp. Elmateriel klass 0 Elmateriel i vilken skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen. Detta innebär att det inte finns anordningar för anslutning av berörbara ledande delar, om sådana finns, till skyddsledare i den fasta installationen och att skyddet vid fel i den grundläggande isoleringen beror på omgivningen. Elmateriel klass I Elmateriel i vilken skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare en säkerhetsåtgärd vidtagits, så utformad att berörbara ledande delar är förbundna med skyddsledaren i den fasta installationens ledningsnät, på ett sådant sätt att berörbara ledande delar inte kan bli beröringsfarligt spänningsförande vid fel i den grundläggande isoleringen. Elmateriel klass II Elmateriel i vilken skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande isoleringen, utan i vilken ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering, vidtagits. Dessa åtgärder får inte omfatta anordning för skyddsjordning och inte vara beroende av installationens utförande. Elmateriel klass III Elmateriel i vilken skyddet mot elchock är baserat på att matning sker med SELV eller PELV och i vilken högre spänning än ELV inte alstras. Fackkunnig person (skilled person) Person som har elteknisk utbildning och tillräcklig erfarenhet att undgå de faror som elektricitet kan medföra (elyrkesman). Felskydd (fault protection) Skydd mot elchock vid ett fel Främmande ledande del Elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential. Främmande ledande del ska således vara av metall och inte ingå i elinstallationen. Inom SEK:s kommitté TK64 (Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock) har man gjort följande bedömning om ledande delar ska betraktas som främmande ledande delar: När det inom en byggnad uppstår ett fel mot en utsatt del så är det värsta fallet att spänningen mellan den utsatta delen och jord ("marken") blir halva fasspänningen, dvs. 230/2 = 115V. Den faktiska beröringsspänningen blir normalt lägre. 410 17


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above