Page 414

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Neutralledare (N) (neutral conductor (N)) Ledare ansluten till neutralpunkten i ett system och som kan delta i överföring av elektrisk energi. Närområde (vicinity zone) Ett avgränsat område som omger riskområdet. (se figur C1 och C2 i SS-EN 50110-1)). Nödbrytning (emergency switching) Åtgärd avsedd att snabbast möjligt eliminera en fara som oväntat skulle kunna uppstå. Nödkraftsystem (supply system for safety services) Matningssystem avsett att upprätthålla funktionen hos utrustning som är nödvändig för personsäkerheten. PELV Elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning • under normala driftförhållanden, och • under förhållanden vid ett fel, förutom vid jordfel i andra elektriska kretsar Pulsationsfri likspänning Likspänning med en pulsationsspänning vars effektivvärde inte överstiger 10% av DC-komponenten. Riskområde (live working zone) Ett område omkring spänningsförande delar inom vilket den isolationsnivå som skall förhindra elektrisk risk inte är säkerställd vid intrång i området utan skyddsåtgärder (se figur 1 och 2 i SS-EN 50110-1). SELV-system Elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning • under normala driftförhållanden, och • under förhållanden vid ett fel, även vid jordfel i andra elektriska kretsar Sidoområde område längs luftledning vilket är beläget på ömse sidor om skogsgata och som sträcker sig så långt åt sidorna att träden kan vara farliga för ledningen. Skogsgata skogsområde längs luftledning som i stort sett kalhuggs. Skyddsjordsledare (protective earthing conductor) skyddsledare som är avsedd för skyddsjordning Skyddsledare (protective conductor) ledare som är anordnad av säkerhetsskäl , t ex skydd mot elchock Skyddsutjämningsledare (protective bonding conductor) Skyddsledare som är avsedd för potentialutjämning för skyddsändamål Skärm (barrier) Del som ger skydd mot direkt beröring från varje vanlig tillträdesriktning. 412 19


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above