Page 416

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Del 3 Allmänna förutsättningar Denna del behandlar allmänna förutsättningar för en installation såsom systemjordning, strömförsörjning, sektionering samt nöd- och reservkraft. I avsnitt 31.1 slås fast att allmänna distributionsnät skall vara utförda som TNsystem. Separata anläggningar kan därför ha andra jordningssystem. Exempelvis pappersbruk som ofta har IT-system. Avsnitt 312 behandlar olika slag av fördelningssystem. Beteckningar för dessa är: TN-C, TN S, TN-C-S, IT och TT. TN-systemet har en punkt direkt jordad, och utsatta delar i installationen är anslutna till denna punkt med skyddsjordssledare eller PEN-ledare. De tre TN-systemen definieras med hänsyn till hur neutralledare och skyddsjordsledare är anordnade. Lågspänningsdistribution med 400/230V sker normalt i TN-C-system (fyrledarsystem). Neutral- och skyddsledarfunktionen är kombinerad i en gemensam ledare (PEN-ledare). TN-S-system (femledarsystem), där neutral- och skyddsjordsledare är åtskilda, används normalt inom byggnader men även allt mer i serviser och i nya distributionsnät. Med detta system minskar risken för vagabonderande strömmar och det orsakar därmed mindre magnetiska fält och störningar (EMI, elektromagnetisk interferens) än motsvarande TN-C-system. De allvarliga konsekvenser som uppstår vid PEN-ledaravbrott elimineras då det i ett TN-S-system inte finns någon PENledare. I vissa sammanhang kräver Elinstallationsreglerna TN-S-system. TN-C-S-system (neutral- och skyddsledarfunktionen kombinerad i en ledare i en del av systemet) är vanligt förekommande i allmänna anläggningar. I IT-systemet är neutralpunkten isolerad från jord eller förbunden med jord via ett högohmigt motstånd. IT-systemet används inom framförallt processindustrier, men även inom sjukhus etc. Systemet medger att driften kan fortsätta även vid ett första jordfel i anläggningen. I TT-systemet är utsatta delar lokalt jordade (särjordade). TT-system tillämpas normalt inte i Sverige men förekommer i flera andra länder. 414 21


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above