Page 418

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Femledarsystem, TN-S-system Varför TN-S-system? Ökad användning av elektronik såsom styrsystem, instrumentsystem etc. medför ökade krav på elektrisk störningsfri miljö. Nya forskningsresultat utesluter inte ett eventuellt samband mellan elektriska och magnetiska fält och viss ohälsa i form av elöverkänslighet och i en del fall t.o.m. ökad cancerrisk. Med ett riktigt uppbyggt TN-S system kan man eliminera flera av de faktorer som orsakar dålig elmiljö. TN-S har, till skillnad mot TN-C, neutralledare(N) och skyddsjordsledare (PE) åtskilda eller separerade från varandra förutom i en punkt, dvs. vid punkten där systemets jordförbindning sker eller där TN-C övergår till TN-S. Krav på införande av kraftfördelningssystemet TN-S ställs i ökande omfattning. SEK Handbok 427 ställer t.ex. krav på TN-S i utrymmen där man hanterar brandfarliga eller explosiva varor (ex-utrymmen). TN-S krävs dessutom enligt ett antal standarder, t.ex. SS 437 10 02 - Elinstallationer i byggnader, rum för medicinskt bruk, eller i SS EN 60204 - Elektrisk utrustning på industrimaskiner, eller i SEK Handbok 415 - Tillfälliga elanläggningar, planering och utförande. Andra krav på god elmiljö och EMC påverkar också valet av system för kraftfördelning. Elektriska utrustningar med elektronik riskerar att störas av dålig elmiljö. Den mänskliga organismen antas också påverkas negativt. Funktioner hos elektriskt drivna apparater och system påverkas av dålig elmiljö. TN-S systemets fördelar. Med TN-S system erhålls en rad fördelar för en god elmiljö. Den induktion från kraftkablar som beskrivs ovan reduceras genom att nollföljdsströmmen enbart flyter i neutralledaren vilken ligger tillsammans med fasledarna innanför den skyddsjordade koncentriska ledaren, som skärmar elektriska fält. Inga vagabonderande strömmar kan uppstå i värmeledningssystem, byggnadsarmering eller liknande eftersom dessa är isolerade från neutralledaren. Övertonsströmmarna håller sig till neutralledarna. Inga potentialskillnader uppstår mellan skyddsjordade utsatta delar, utom vid jordfel. 416 23


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above