Page 421

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström »» är försedda med låsbart lock, eller »» är skyddade på annat sätt. • hinder (41B.2) • placering utom räckhåll (41B.3) Det vanligaste är isolering (som man har runt kablar) och kapslingar (som är över apparater). Skulle ett fel uppstå får det inte bli farligt enligt föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. En FK-ledare får i princip då aldrig vara direkt synlig då den bara har ett isolerskikt. Uppstår ett fel i en apparat med kapsling av metall kan metallen bli spänningsförande. Därför krävs även ett felskydd (indirekt beröring). Åtgärder för felskydd (indirekt beröring): • skydd genom automatisk frånkoppling av matningen (411) • skydd genom dubbel eller förstärkt isolering (412) • skydd genom skyddsseparation för matning av en elapparat (413) • skydd genom användning av klenspänning i form av SELV eller PELV Nedan beskriver vi vad som avses med de olika åtgärderna för felskydd. Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen (411) Då felfall 1 uppstår i bilden ovan kommer utsatt del (höljet runt belastningen) att bli spänningsförande gentemot främmande ledande del (vattenkranen). Detta är ett fel och ger en farlig situation som kräver ett felskydd. Åtgärden är att man ansluter utsatt del med en skyddsjordledare (PE) och ser till att säkringen löser ut (automatisk frånkoppling av matning) inom föreskriven tid. Elinstallationsreglerna ställer nu krav på att skydd för gruppledningar upp till och med 32 A skall lösa ut inom 0,4 sekunder. För huvudledningar och övriga gruppledningar medges högst 5 sekunder. I del 411 ställer man även krav på skyddsutjämning. Man skall då beakta att skyddsutjämning är en typ av potentialutjämning som utförs till skydd mot elchock. Funktionsutjämning är en annan typ av potentialutjämning och den utförs till skydd mot störningar. 26 419


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above