Page 423

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Enligt Elinstallationsreglerna ska jordtagsledaren, huvudjordningsskenan och främmande ledande delar som förs in i byggnaden och som är åtkomliga under normala förhållanden anslutas till skyddsutjämningen. Elinstallationsreglerna anger också att metalliska delar av centralvärmeanläggning och luftkonditioneringssystem ska anslutas. Dessa är exempel på ledande delar som ska anslutas till huvudjordningsskenan om de förs in i byggnaden utifrån, dvs för in en jordpotential. Vidare anger Elinstallationsreglerna att armeringsjärn i betong ska anslutas, om armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad. • Armeringen anses vara berörbar om den antingen är direkt berörbar eller i elektrisk förbindelse med andra berörbara ledande delar, t ex stålbalkar eller stålpelare som är en del av byggnadskonstruktionen. • Tillförlitligt sammankopplad kan göras med skruv-, kläm- eller svetsförband. Om sådan sammankoppling inte görs bör denna skyddsutjämning utelämnas. Najning av armeringsjärn ger inte en tillförlitlig sammankoppling. För mer information i ämnet skyddsutjämning hänvisas till SEK Handbok 413. I del 411 anger man även att i växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för: • uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk ANM – Undantag kan göras för »» uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller »» ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat. • flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus. Kravet på jordfelsbrytare ovan är en rejäl skärpning och ställer i praktiken krav på jordfelsbrytare i de flesta sammanhang. Observera att kravet på jordfelsbrytare är ett tilläggskrav som inte utesluter någon av de andra skyddsmetoderna. Se 415.1.1 Råd: Det är ofta nödvändigt att dela upp installationen på flera jordfelsbrytare. Då undviker man obefogade frånkopplingar på grund av den sammanlagrade läckström som kan finnas i en felfri installation. Skydd genom dubbel eller förstärkt isolering (412) Dubbel eller förstärkt isolering är en skyddsåtgärd med vilken: • basskydd utförs med grundisolering och felskydd utförs med tilläggsisolering, eller • basskydd och felskydd utförs med förstärkt isolering mellan spänningsförande delar och berörbara delar. 28 421


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above