Page 425

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström • basturum (703) • bygg- och rivningsplatser (704) • jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur (705) • trånga ledande utrymmen (706) • uppställningsområde för husvagnar och tält (708) • småbåtshamnar (709) • utställningar, stånd och montrar (711) • utomhusbelysning (714) • mobila arbetsplatser (717) • Elinstallationer i husvagnar och husbilar (721) • tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar (740) • Golv- och takvärmesystem (753) Kap 42 – Skydd mot termiska verkningar Kapitlet redovisar krav och metoder för att förebygga skadlig påverkan som orsakas av värmeutveckling eller värmestrålning från elmaterielen. De effekter som skall förebyggas är dels antändning eller nedbrytning av material, dels risk för brännskada, dels nedsättning av en säker funktion hos inkopplad utrustning. Följande frågor berörs: • Skydd mot brand (421) • Skyddsåtgärder mot brand (422) • Skydd mot brännskador (423) • Skydd mot överhettning (424) Under avsnitt 422.3 behandlas ”Utrymmen med förhöjd brandrisk” tidigare kallat ”Brandfarliga utrymmen”. Exempel på dessa utrymmen är jordbrukets produktionsbyggnader, utrymmen där bearbetning av trä förekommer yrkesmässigt (ex. sågverk & träsnickeri), pappersindustri, textilindustri, kvarnar och liknande. Via Elektriska Nämnden ställer försäkringsbolagen ytterligare krav på elinstallationens utförande än vad standarden anger. Elektriska Nämnden är försäkringbolagens organ i elsäkerhetsfrågor och ansvarar bland annat för att administrera revisionsbesiktningar. Elektriska Nämndens uppdrag är att främja säkerheten för personer och egendom mot skador som kan uppkomma vid normal användning av elinstallationer och elmateriel. Råd: Erfarenheter från brandskador visar på följande orsaker till elbränder: isolationsfel, varmgång i bristfälliga anslutningar (glappkontakt), förhindrad kylning, för hög omgivningstemperatur, för hög yttemperatur hos elapparater, felaktig användning eller placering av elapparater som ska avge värme, dålig renhållning, för tät kabelförläggning, för tvära böjar eller anläggning mot skarpa kanter som medför flytning av isoleringen med isolationsfel, ljusbåge och antändning som följd. Enligt Boverkets Byggregler får elmateriel under drift inte medföra högre temperaturer än 85 °C på angränsande brännbara delar. 30 423


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above