Page 426

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kap 43 – Skydd mot överströmmar Kapitlet behandlar skydd mot överströmmar i form av överlastströmmar och kortslutningsströmmar. I SEK Handbok 444 har man infört flera användbara tabeller, beräkningsexempel och scheman som hjälp för dimensionering av skydden och deras anpassning till de ledningssystem de ska skydda. Kapitel 44 Skydd mot spänningsvariationer och elektromagnetiska störningar 443 Skydd mot åsk- och kopplingsöverspänningar, beskriver vilka överspänningskategorier (IV – I) materielen i en installation skall svara mot i installationens olika delar, från serviscentralen till ansluten utrustning samt när det är aktuellt med överspänningsskydd. 444 Åtgärder mot elektromagnetisk påverkan. Avsnittet ger grundläggande rekommendationer för att begränsa elektromagnetiska störningar (EMI) genom lämpliga val ifråga om bl.a. matningssystem, ledningsförläggning, jordning osv. 445 Skydd mot följder av underspänning. När en spänningssänkning eller en återvändande spänning efter ett spänningsbortfall kan medföra skada eller fara för personer, husdjur eller egendom, innefattande installationen och den anslutna materielen, ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Del 5 Val och montering av elektrisk materiel Kapitel 51 – Val och montering av elmateriel – Allmänna bestämmelser Fordringarna i detta kapitel gäller för val och montering av materiel. I kapitlet finns allmänna regler för val och montering så att skyddsåtgärder och avsedd funktion uppfylls vid avsedd användning av installationen. Kapitlet innehåller också fordringar med hänsyn till yttre påverkan. Observera att Elinstallationsreglerna inte reglerar hur elmaterielen skall vara utförd, utan enbart vilket slag av materiel som skall väljas med hänsyn till miljö och annan yttre påverkan etc., t.ex. IP-klass med hänsyn till fukt eller damm i ett visst utrymme. I utgåva 2 har man nu infört ett antal tabeller, tabell 512:2-8, som visar kraven för olika IP-klasser vad gäller beröring av farliga delar, skydd mot inträngande föremål, skydd mot vatten mm. När det gäller yttre påverkan finns en viktig nyhet i Elinstallationsreglerna, som utvecklas mer i dess bilaga 51A och 51ZA. Tidigare har man alltid i ord beskrivit de olika former av påverkan en installation och materiel kan förväntas bli utsatta för, vilken typ av personer som skall ha hand om anläggningen, byggnadens utförande med hänsyn till brandrisk osv. Nu har man i stället kodifierat de olika förhållandena enligt de principer som framgår av bilagorna. 511 Överensstämmelse med standard, anger att materielen skall vara konstruerad och tillverkad enligt lämplig EN-standard, harmoniseringsdokument (HD) eller standard som implementerar harmoniseringsdokument. Finns inte sådan kan man använda IEC-standard eller standard från annat land. 424 31


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above