Page 427

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Råd: Tillverkaren intygar med CE-märket att säkerhetskraven är uppfyllda. Av tillverkarens anvisningar framgår i vilka miljöer som materielen kan användas. 513 Åtkomlighet, är en kort men viktig bestämmelse om att de delar som ingår i installationen skall vara ändamålsenligt och överskådligt anordnade och utförda så, att dess viktiga delar är lätt åtkomliga för montering, tillsyn, betjäning och underhåll. 514 Identifiering, anger fordringar på märkning av kopplingsutrusningar, kablar, isolerade ledare mm. Här tas också upp krav på nödvändig dokumentation. Exempelvis redovisas vilken färg det ska vara på neutralledare, skyddsledare, PEN-ledare osv. Exempel på dokumentation är huvudledningsscheman och gruppförteckningar. För mer information se SEK Handbok 419. Ett huvudledningsschema är ett schema som redovisar anläggningens huvudledningar. Dvs ledningar som matar elcentraler. Att rita in exempelvis fläktaggregat, hiss, kondensatorbatteri på ett huvudledningsschema är därför inte nödvändigt då de betraktas som enskilda belastningar. I huvudledningsschemat kan också kabellängder läggas in om det inte dokumenteras på annat sätt. I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 del 514.5 hänvisas till SS-EN 61346-1 (81346-1). Denna standard återges i SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar. Vid upprättande av huvudledningsscheman enligt denna standard beskriver man anläggningens struktur. Strukturering innebär att systematiskt ordna objekten i ett system, på ett sätt som underlättar de aktiviteter som ska utföras under systemets livstid, från tidig konstruktion till nedmontering. Avsikten med struktureringen är att lägga fast ett mönster som går att känna igen och orientera efter, i anläggningen såväl som i dokumentationen. Ju mer komplex installationen i en byggnad blir, desto mer väsentligt blir detta. 32 425


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above