Page 430

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kapitel 52 – Val och montering av ledningssystem Kapitlet erbjuder ett mycket omfattande hjälpmedel för kabeldimensionering. Elinstallationsreglerna visar i tabell 52A.3 en mängd olika exempel på installationsmetoder för kablar. För varje installationssätt finns tabeller över hur mycket kabeln, beroende på dess area, får belastas. Vidare finns en uppsättning tabeller med korrektionsfaktorer för annan temperatur än den som ligger till grund för tabellerna, för anhopning av kablar, för annan termisk markresistivitet osv. Se även nedan beträffande bilagorna  52 A-E. För dimensionering av kablar krävs tillgång till Elinstallationsreglerna i sin helhet. Alternativt kan man tillämpa standarden för kabeldimensionering, SS 424 14 24. Standarden ingår även i SEK Handbok 421, där också standarder för dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret ingår. 521.6 säger att ledare som tillhör olika strömkretsar får ligga inom samma rör eller kabelkanal, förutsatt att alla ledare är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna. 521.8.2 anger att det inte tillåtet att använda gemensam neutralledare för flera kretsar. Det är dock tillåtet att skapa enfas gruppledningar utgående från en flerfasgrupp med endast en neutralledare förutsatt att det klart framgår att så är fallet. Denna flerfasgrupp ska kunna frånskiljas med hjälp av en frånskiljningsanordning enligt avsnitt 536.2.2 vilken frånskiljer alla spänningsförande ledare. 522.8.3 ställer krav på minsta böjningsradie för kablar. Det är viktigt att kablarnas böjningsradie inte blir för liten vid hanteringen av kabeln och inte heller vid det slutliga montaget. Installationskabel och styrkabel kan i regel böjas till 8xD, där D är kabelns diameter. Böjningsradie Kabeldiameter 522.8.8 anvisar regler för hur ledningssystem skall förläggas: • Ledningssystem som är fastsatta i eller på väggar sak dras fram horisontellt, vertikalt eller parallellt med rummens kanter • Ledningssystem som är dolt förlagda i tak eller golv får också följa den kortaste möjliga vägen I SEK Handbok 444 finns tydliga illustrationer och beskrivningar vad gäller kabelförläggning såväl i väggar som i mark. 523 ger anvisningar om hur ledare får belastas under skilda förhållanden. Högsta drifttemperatur för en PVC-isolerad ledare är 70 °C och för en PEX-isolerad ledare 90 °C. 524 anger att minsta area är 1,5 mm2 för fast förlagd kabel i kraft- och belysningskretsar. 527 talar om hur man skall minska risken för brandspridning vid förläggning av ledningssystem. 428 35


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above