Page 431

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Bilaga 52A Val av ledningssystem. Beskriver alla normalt förekommande förläggningssätt (73 st). Bilaga 52B Belastningsförmåga. Ger grundläggande regler för ledningars belastningsförmåga och redovisar tabeller för belastning med hänsyn till förläggningssätt, area, isolation, ledarantal etc. Bilaga 52E Övertonernas inverkan på balanserade trefassystem. Många elektriska utrustningar, t.ex. lysrörsanläggningar och matningsdon för datorer, förorsakar höga halter av övertoner i ledningarna. Bilagan redogör för hur man skall ta hänsyn till dessa övertoner vid ledningsdimensionering. Kapitel 53 – Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Kapitlet omfattar allmänna fordringar för frånskiljning, brytning och manöver samt regler för val och montering av elektrisk materiel för att uppfylla sådana funktioner. 534.2 anger hur överspänningsskydd skall väljas och monteras. 6 3 5a 5b IΔ 7 OCPD2 4 L1 L2 L3 PE N OCPD1 N RB RA IEC 1 483/97 SPD SPD SPD SPD x x 3 Huvudjordningsskena Överspänningsskydd som säkerställer en skyddsnivå motsvarande överspänningskategori II 4 5 Anslutning av överspänningsskydden till jord, den kortaste vägen till antingen 5a eller 5b 6 Materiel 7 Jordfelsbrytare OCPD1 Överströmsskydd i installationens anslutningspunkt OCPD2 Överströmsskydd enligt fordringar från överspännings- skyddets tillverkare RA Jordelektrod (jordtagsresistans) i installationen RB Jordelektrod (jordtagsresistans) i elnätet I 536.1.2 anges att i TN-C-system får PEN-ledaren inte frånskiljas eller brytas. Råd: Avbrott i PEN-ledaren medför att utsatta delar i efterföljande kretsar spänningssätts. Det medför dessutom skadligt förhöjd spänning över enfasbelastningar. 536.3.1.1 anger att anordningar för frånkoppling (säkerhetsbrytare) av elansluten mekanisk utrustning ska finnas där underhållsarbete på en sådan utrustning kan medföra risk för personskador. 36 429


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above