Page 432

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström 536.4 innehåller regler för nödbrytning och hur anordningar för sådan skall vara utförda och monterade. Nödbrytning definieras som manöver av en elkopplare som är avsedd att avlägsna elektrisk kraft från en installation för att eliminera en fara eller lindra verkningen av denna fara. Kapitel 54 – Jordning och skyddsledare 543 beskriver olika metoder för att dimensionera skyddsledare. 543.4.1 ställer krav på att PEN-ledare i fasta installationer skall ha en area av minst 10mm2 koppar eller 16mm2 aluminium. 543.4.2 anger att kabelstege inte får användas som skyddsutjämningsledare. 544 anger minsta area för olika slag av skyddsutjämningsledare. För dimensionering av skyddsutjämningsledare hänvisas till SEK Handbok 413. 551 behandlar generatoraggregat. Se även SEK Handbok 447 Utgåva 1.1 som givits ut av Svensk Elstandard (juni 2014). Del 6 Kontroll Elinstallatörens kontroll I Elinstallatörsförordningen (1990:806) anges att elinstallatören ska se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk. Det är således elinstallatören som har ansvaret för att den utförda elinstallationen kontrolleras. Elinstallatören kan delegera uppgiften att utföra kontroll före idrifttagning till elektriker som jobbar under hans överinseende. Denna funktion kallar branschen för ”kontrollansvarig”. Hur kontrollen kan gå till anges i Elinstallationsreglerna del 6. Kapitel 61 Kontroll före idrifttagning. Detta kapitel inleds med allmänna råd för kontroll av elanläggningar. Därefter ges utförliga anvisningar om inspektion (61.2) och provning (61.3) – dels vad dessa aktiviteter ska omfatta, dels hur de olika momenten ska utföras. Vidare lämnas råd om dokumentation av kontrollen och vad den bör omfatta (61.4). Nedan redovisas exempel på vad som ska ingå under inspektion – provning – dokumentation. Inspektion a) att de fast anslutna apparaterna är i överensstämmelse med säkerhetsfordringarna enligt relevant produktstandard. ANM – Detta kan göras genom granskning av tillverkarens anvisning, märkning eller certifikat. b) att de fast anslutna apparaterna är för ändamålet riktigt valda och monterade enligt fordringarna i svensk standard för elinstallationer, och enligt tillverkarens anvisningar c) att de fast anslutna apparaterna inte är synligt skadade, så att de kan försämra säkerheten. d) skyddsåtgärder mot elchock, (basskydd & felskydd, se kapitel 41) 430 37


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above