Page 433

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström b) att brandtätningar finns och att andra försiktighetsåtgärder mot spridning av brand är vidtagna, liksom skyddsåtgärder mot termiska verkningar (se kapitel 42 och avsnitt 527). c) att valet av ledare är det korrekta med hänsyn till belastningsförmåga och spänningsfall (se kapitlen 43 och 52 samt avsnitten 523 och 525) d) att skydds- och övervakningsapparater är lämpliga och rätt inställda (se kapitel 53) e) att nödvändiga frånskiljare och elkopplare finns och är riktigt placerade (se avsnitt 536) f) att materiel och skyddsmetoder är valda med hänsyn till yttre påverkan (se avsnitt 512.2 samt avsnitten 422 och 522) g) att neutral- och skyddsledare är riktigt märkta (se avsnitt 514.3) h) att enpoliga strömställare är anslutna till fasledare (se avsnitt 536) i) att det finns ritningar, scheman, varningsskyltar och annan liknande information (se avsnitt 514.5) j) identifiering av kretsar, överströmsskydd, elkopplare, anslutningsklämmor etc (se avsnitt 514) k) att ledare är anslutna på ett lämpligt sätt (se avsnitt 526) l) att det finns erforderliga skyddsledare, inklusive skyddsutjämningsledare, som är riktigt dimensionerade (se kapitel 54) m) att materielen är lätt åtkomlig för betjäning, identifiering och underhåll (se avsnitt 513 och 514). Provning a) provning av ledares kontinuitet (se avsnitt 61.3.2) b) mätning av elinstallationens isolationsresistans (se avsnitt 61.3.3) c) provning av skydd genom SELV och PELV eller skyddsseparation (se avsnitt 61.3.4) d) mätning av golv- och väggresistans (se avsnitt 61.3.5) e) provning av automatisk frånkoppling av matningen (se avsnitt 61.3.6) f) provning av tilläggsskydd (se 61.3.7) g) provning av polariteten (se avsnitt 61.3.8) h) provning av fasföljd (se avsnitt 61.3.9) i) funktionsprovning (se avsnitt 61.3.10) j) kontroll av spänningsfall (se avsnitt 61.3.11). Dokumentation Vid färdigställandet av kontrollen av en ny installation eller vid färdigställandet av utökningar eller ändringar av en befintlig installation ska detta dokumenteras. Sådan dokumentation ska inkludera detaljer om elinstallationsarbetets omfattning tillsammans med en förteckning av inspektionens och provningens resultat. Dokumentationen ska omfatta: • en förteckning av vad som inspekterats • en förteckning av de kretsar som provats och tillhörande provningsresultat. I Elinstallationsreglerna finns bilagor (6F, 6G och 6H) som kan användas för beskrivning av kontroll före idrifttagning. Innehavarens kontroll Efter elinstallatörens kontroll överlämnas elinstallationen till innehavaren. I starkströmsförordningen (2009:22) anges att innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning fortlöpande ska kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Elsäkerhetsverket behandlar detta i sin föreskrift ELSÄK-FS 2008:3. I denna föreskrift anges 38 431


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above