Page 440

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Vidare sägs att hela anläggningen för brandskyddsändamål ska skyddas av 300 mA jordfelsbrytare. Råd: Separat jordfelsbrytare rekommenderas för kretsar med märkström större än 16 A. För att få selektivitet mellan jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30 mA respektive 300 mA bör de sistnämnda vara av S-typ. Observera även försäkringsbolagens krav på elinstallationer angivna i ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet” (2011:1) utgiven av Lantbrukets Brandskyddskommitté. 706 behandlar trånga ledande utrymmen. Fordringarna i detta avsnitt gäller för fast installerad materiel och matning till flyttbar materiel i ledande utrymmen där personers möjlighet att röra sig är begränsad av utrymmet. Exempel på sådana är ångpannor, cisterner och tankar av metall med dimensioner sådana att person vid arbete sannolikt kan komma i kontakt med elektriskt ledande delar med en avsevärd del av kroppen. För matning av bl.a. handhållna verktyg krävs skyddsseparation med isolertransformator eller SELV, för handlampor SELV. För fast monterad materiel finns alternativa skyddsmetoder för elchock. 708 Uppställningsområden för husvagnar, campingplatser och liknande platser. Fordringarna i detta avsnitt gäller för de delar av elinstallationen som är avsedda att mata fordon för fritidsboende, tält eller bostäder på uppställningsplatser, campingplatser och liknande platser. Ansnittet gäller inte installationer i fordon. Varje uttag skall skyddas individuellt av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. Anslutning ska ske till industriuttag i minst IP44. Beträffande industriuttag se svensk standard SS-EN 60309-2. Uttag skall monteras minst 0,5 m–1,5 m över marken och i allmänhet ha 16 A märkström. 709 Elinstallationer i småbåtshamnar. De särskilda fordringarna i detta avsnitt gäller enbart för kretsar som är avsedda att kraftförsörja fritidsbåtar inom småbåtshamnar och liknande platser. Standarden behandlar inte installationer ombord på båtar. Liksom i föregående avsnitt gäller att uttag skall vara av utförande för industribruk. Uttagen ska vara utförda i minst IP44 eller placerade i kapsling med motsvarande skydd. Finns risk för besprutning eller vågor gäller IPX5 resp. IPX6. Vidare anges att uttagen ska placeras i elcentralen eller i separata kapslingar, högst fyra uttag inom samma hölje. Tillhörande bilaga 709A-B visar kopplingsscheman för olika slags matningar, anslutningsdon samt förslag till instruktion för anslutning av fritidsbåtar att delges båtägarna. 711 Mässor, utställningar och stånd. Fordringarna i detta avsnitt gäller för tillfälliga elinstallationer inom mässor, utställningar och stånd (inklusive mobila och flyttbara montrar och utrustning) för att skydda användarna. Kretsar för belysning och uttag upp till 32 A sak skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 30 mA. Kablar för tillfälliga etableringar bör i anslutningspunkten förses med jordfelsbrytare högst 300 mA. Dessutom krävs kompletterande skyddsutjämning genom att främmande ledande delar i fordon, vagnar, husvagnar eller containrar förbinds med installationens skyddsledare på mer än ett ställe om inte konstruktionen säkerhetsställer kontinuiteten. 438 45


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above