Page 445

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström OBS! Detta sammandrag ersätter inte behovet av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Dokumentation och märkning En elanläggnings dokumentation och märkning är av stor betydelse för såväl elsäkerheten som för anläggningens funktion i övrigt. SEK Svensk Elstandard har gett ut en handbok som behandlar detta, SEK Handbok 419. Handbokens syfte är att ge enhetliga regler för strukturering av elanläggningar och kopplingsutrustningar för lågspänning i byggnader, beskriva hur strukturen dokumenteras med strukturscheman och översiktsscheman, hur referensbeteckningar skapas med strukturen som bas, och hur därpå baserad märkning skall utformas. Denna skrift bör studeras innan man utför en dokumentation. Uppbyggnaden av en elanläggning, dess dokumentation och märkning hör ihop och bör utformas i ett tidigt skede under projekteringen. Anläggningens struktur skall därför beskrivas och dokumenteras. Ett strukturschema visar vilka objekt som ingår i anläggningen och som är beskrivna, deras belägenhet och deras förhållande till varandra. Strukturer används för att beskriva hur objekten organiseras. Strukturerna i standardens mening beskriver förhållanden av typ består-av/ingår-i. Ett objekt består alltid av objekten på närmast underliggande nivå, eller omvänt uttryckt: alla objekten på en viss nivå ingår i det närmast överliggande objektet, se exempel nedan. Objektet på den överliggande nivån är "summan" av objekten på närmast underliggande nivå. För att grovt beskriva vad ett objekt är för något skall det hänföras till någon av vissa definierade grupper d.v.s. klassifieras. Klassificeringen skall följa ett klassificeringsschema som finns angivet i normen SS-EN 81346-2. Varje klass kännetecknas med kodbokstäver som fullständigt redovisade finns angivna i SEK Handbok 419 samt översiktligt på följande sida. En referensbeteckning identifierar ett enskilt objekt på en viss nivå i strukturen i förhållande till objektet ovanför. Genom att kedja ihop sådana referensbeteckningar från toppen av strukturen kan man få en entydig adress till vilket objekt som helst längre ned i strukturen. I exemplet nedan illustreras hur referensbeteckningar byggs upp. Aspekten antas vara funktion som kännetecknas med =. Som bokstavskoder används här A, B, C osv. utan speciell innebörd. 50 443


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above