Page 460

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström För att säkerställa täthet och erforderligt skydd av servisledning vid införingsstället bör det i planeringsskedet klarläggas vem som utför vilken del av arbetet med införing av kabel. Servisledning vid nyanslutning utförs enligt överenskommelse som TN-S- eller TN-C-system. I följande fall ska servisledningen utföras som TN-C-system: • I äldre installationer där servisledningar byts ut och TN-C-system förekommer inom byggnaden. • Där parallella matningar, t ex reservkraft, till elnätet används i installationen, t ex generatorer och/eller UPS-system. ANM Vid långa servisledningar i landsbygdsdistribution bör servisledningen utföras som TN-S-system. Val av utförande ska ske i samråd med elnätsföretaget. Därefter anges servisledningens utförande i föranmälan och elnätsföretaget bekräftar genom installationsmedgivandet. Servisledning väljs med hänsyn till uppvärmning, ekonomisk area och fordringar på frånkopplingstid enligt SS 436 40 00. Följande standardareor rekommenderas: • 10 och 16 mm2 Cu, samt • 16, 25, 50, 95, 150 och 240 mm2 Al. Se även SS 436 40 00 och SEK Handbok 421 för dimensionering av kablar. Apparater och bruksföremål ska anslutas så att jämn fördelning av den totala belastningen uppnås mellan faserna för respektive anläggning. För projektering se SS 436 40 00, avsnitt 132.2 Projektering av elinstallationer. Före idrifttagning av motorer och andra apparater vars startström överstiger 1,5 gånger mätarsäkringens märkström bör samråd ske med elnätsföretaget. Motor vars startström överstiger 1,5 gånger mätarsäkringens märkström ska förses med startanordning som reducerar startströmmen. Reservkraftinstallationer utförs enligt SS 436 40 00, kapitel 55. Se även Svensk Energis anvisning AMI, Reservkraftaggregat; ”Tekniska anvisningar för anslutning av reservkraftaggregat i kundanläggningar ” samt ”Stationära reservkraftanläggningar – Anvisningar för säker drift” SEK Handbok 447 ”Generatoraggregat – Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat”. 5. Utrymme för elektriska kopplingsutrustningar Följande beskriver utförandet av utrymmen för placering av kopplingsutrustningar för lågspänning. Utrymmena kan utgöras av driftrum, elrum eller övriga utrymmen där kopplingsutrustning placeras. Vid planering och utformning av utrymmen för kopplingsutrustning ska hänsyn tas till elmaterielens åtkomlighet efter att kopplingsutrustningen monterats. Det ska finnas tillräcklig plats för montage av kopplingsutrustningen och senare för utbyte av enskilda delar av utrustningen. En kopplingsutrustning ska efter montage vara åtkomlig för betjäning, provning, inspektion och underhåll. Kopplingsutrustningen ska kunna placeras i lämplig höjd och runt kopplingsutrustningen ska finnas tillräckligt fritt utrymme. Beträffande utrymme för kabelvägar se SS 424 14 38. 458 65


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above