Page 484

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström 2. Definitioner anslutningspunkt den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation ANM – Jämför inmatningspunkt och uttagspunkt. driftrum utrymme som endast är tillgänglig för elektriskt fackkunniga personer eller (elektriskt) instruerade personer. elrum rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, t ex teleutrustning, kan placeras ANM – Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustningar. Elrum kan vara försedda med låsbara dörrar. fackkunnig person person som har elteknisk utbildning och tillräcklig erfarenhet att undgå de faror som elektricitet kan medföra (elyrkesman) fasadmätarskåp infällt eller utvändigt mätarskåp placerat på byggnads utsida, enligt SS 430 01 10 gruppcentral kopplingsutrustning innehållande säkringar eller andra överströmskydd från vilka gruppledning utgår gruppledning ledning som förbinder gruppcentral med energiförbrukande föremål eller uttagsdon för sådana huvudsäkring säkring eller annat överströmsskydd för huvudledning huvudledning kablar eller ledare som matar elcentraler inkopplingspunkt punkt där elapparat eller ljusarmatur ansluts till den fasta installationen med t ex dosa, uttag, rörutlopp inmatningspunkt den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning) innehavare person som rent faktiskt innehar en anläggning, oavsett om innehavet grundar sig på äganderätt eller nyttjanderätt instruerad person person som har tillräcklig instruktion eller som är övervakad av fackkunniga personer så att den kan identifiera risker och undvika de riskkällor som elektricitet kan medföra 482 61


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above