Page 489

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Gångar för passage framför kopplingsutrustningar ska minst vara 0,7 m breda. Det ska alltid vara minst 0,5 m fritt utrymme för passage framför utrustningen, även om löstagbara delar eller öppna dörrar begränsar utrymmet. I gångar där apparater behöver manövreras och underhållas, t ex knivsäkringar och utdragbara effektbrytare, kan gången framför kopplingsutrustningen behöva vara bredare än 0,7 m. Gångbredden behöver dock oftast inte vara större än 1,2 m när kopplingsutrustningen är monterad på ena sidan av gången och 1,5 m när kopplingsutrustningarna är monterade på båda sidorna av gången. Betjäningsbar del bör placeras mellan 0,4 och 2,0 meter över betjäningsplanet. I utrymmen där barn vistas ska säkring (smältpatron) placeras minst 1,7 m över golv eller i låsbart skåp. Elektrisk kopplingsutrustning med märkström större än 630 A bör placeras i driftrum. Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustningar. Elrummen kan vara försedda med låsbara dörrar. Elrum kan utformas som normala rum, nischer eller liknade. Dörrar ska öppnas utåt. Rumshöjden anpassas efter den utrustning som förväntas placeras i rummet och dess användning. Fri höjd till tak i elrummet ska vara minst 2,1 m. Driftrum är utrymmen som i huvudsak används för uppställning av elektrisk utrustning, som till exempel kopplingsutrustningar, generatorer, transformatorer, batterier. Driftrum ska vara låsta och enbart fackkunniga eller instruerade personer har tillträde. 6. Mätsystem Mätsystem för högst 63 A mätarsäkring ska utföras för direktmätning. Mätsystem för större mätarsäkring ska utföras för mätning med strömtransformatorer. Mätsystem ska monteras på mätartavla eller i mätarskåp. Mätartavla/mätarskåp ska placeras så att det är lätt åtkomligt för elnätsföretaget och elkunden, även med tanke på framtida förändringar. Miljökraven på utrymmet för mätsystemet ska vara anpassade för utrustningen. Det innebär bland annat att underlaget ska vara stadigt och vibrationsfritt. Om mätsystem placeras i omedelbar anslutning till dörrparti krävs särskild åtgärd som hindrar att mätaren utsätts för skakningar. För att inte påverkas av vibrationer bör mätsystem inte vara fäst i samma regel som dörrparti eller invid dörrens låssida. 66 487


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above