Page 492

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Strömställare I samtliga rum ska det finnas en apparat/elkopplare för upptändning av allmänbelysning i utrymmet, t ex mekanisk strömställare eller elektronisk strömställare typ. närvarodetektor. Om närvarodetektorer används behöver hänsyn tas till den tid det tar till belysningen tänds och anpassas till utrymmets användning. Där mekanisk strömställare används för upptändning ska den placeras vid rummets ingångsdörr på låssidan 100 mm från dörrfoder, 1000 mm över golv samt ev. på annan lämplig plats i rummet. I genomgångsrum, trappa, korridor etc. där passagelängden överstiger 3 m, ska minst en ljusarmatur kunna tändas från två håll med t.ex. trappomkastare. Alternativt automatiskt via elektronisk strömställare typ närvarodetektor och/eller via tidsstyrning. Båda funktionerna bör vara kopplade till skymningsrelä (skymningsreläfunktion) I det fall flera apparater installeras i kombination, t.ex. strömställare och uttag, monteras dessa i första hand vertikalt. Strömställare placeras överst i kombinationen. Kombinationen monteras 1000 mm över golv, mätt till kombinationens mittpunkt. Den understa apparaten i kombinationen placeras lägst 830 mm över golv, detta innebär vanligtvis en kombination på tre vertikala apparater. Huvudbelysningen bör styras från den övre vänstra strömställaren/vippan och om släck alltfunktion finns så bör den nedre högra strömställaren/vippan styra den funktionen. Behövs fler apparater utförs kombinationen i flera rader som en matris. Sällan använda funktioner såsom, displayer, multifunktionsknappar m.m. placeras 1400 över betjäningsplanet, eller på annan höjd om detta fordras. Termostater placeras höjd enligt tillverkarens anvisningar. Strömställare monteras och kopplas, där så är möjligt, med följande indikering av tillslaget läge: • vippströmställare: vippan uppfälld • tryckvippströmställare: vippans övre del intryckt • vridströmställare: vredet lodrätt. Eluttag Eluttag placeras på en lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som uttagen har. Angivet antal eluttag/uttagsbrunnar avser fast monterade eluttag på vägg eller i tak. Eluttagen ska ha minst två uttagsbrunnar. Eluttag med en uttagsbrunn placeras i anslutning till strömställare. Eluttag för särskilt ändamål får utföras med en uttagsbrunn. Antalet eluttag i samtliga utrymmen, där inte annat angivits, ska vara L/3,75 avrundat till närmast högre heltal, där L är utrymmets sammanlagda vägglängd, inklusive öppningar, uttryckt i meter. Förenklat kan man säga att uttagen ska installeras med ca 3,75 meters mellanrum. Väggar mellan dörröppningar, valv etc ska förses med uttag. 490 69


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above