Page 498

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Entrésignal Entrésignal ska installeras. Elektrisk entrésignal kan ersättas med mekanisk signal. Bostadskök Eluttag för flyttbara elapparater i bostadskök, pentry och liknande Detta avsnitt kompletterar och ersätter uppgifter i avsnitt 7 och 7.1.2 Angivna mått för placering av uttag är generella och ska där så behövs anpassas till tillverkarens anvisningar när det gäller uttag för specifika elapparater. ANM 1 – För att minska brandrisken kan uttag avsedda för handhållna elapparater och kraftmatning till spisar vara försedda med automatiskt frånslag.. Vid arbetsbänkar som är längre än 400 mm placeras uttag med ett inbördes avstånd av högst 1 m. Uttag som är integrerade i ljusarmaturer ska inte inkluderas vid denna dimensionering. ANM 2 – Uttag som är infällda i bänkskivor kan vara utförda som så kallade popup eller hörnboxar. För eluttag som installeras i eller på bänkskivan ska hänsyn tas till risken för yttre påverkan i form av inträngande av vatten och främmande föremål oavsett om en stickpropp är ansluten eller inte. ANM 3 – Uttag med uttagsbrunnar riktade uppåt bör inte installeras i eller på bänkskivor. Där måttangivelse enligt figur 18 saknas kan följande mått användas; eluttag i underskåp/bänkskåp/överskåp placeras 150 mm över golvet och 150 mm från sidovägg. Generell uttagshöjd är annars 2200 mm över golv. Eluttag för fläkt monteras och anpassas så att det täcks av inklädnad av fläktkanal. I avsaknad av anvisningar om monteringshöjd ska uttaget installeras 2000 mm över golvet. Vid köksö där elapparater ska anslutas ska uttagsbox/golvbox eller liknande installeras. Höjdmåtten kan variera med hänsyn till skåpens placering med avvikelser ± 50 mm från angivet mått. Intilliggande uttag och inkopplingspunkter placeras på samma höjd och om möjligt i gemensam ram. 496 75


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above