Page 501

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Effekt beräknad enligt ovan inkluderar fastighetens allmänna behov med undantag för klädtvättrum för kollektiv användning med flera tvättmaskiner samt uttag för motor- och kupévärmare och laddning av elfordon. En viktig förutsättning är att belastningsobjekten ansluts så att en så jämn fördelning som möjligt av den totala belastningen i huvudledning erhålls. Detta kan lämpligen ske genom att anslutning av lägenheter sker jämnt fördelat, t ex med fasordning L1 - L2 - L3, L2 - L3 - L1 och L3 - Ll - L2 (dvs med oförändrad fasföljd). Kontors-, butiks- och småindustrilokaler utan elvärme Den sammanlagrade belastningen i huvudledning för belysning och små bruksföremål inom mindre kontors-, butiks- och småindustrilokaler kan beräknas till mellan 30 W/m2 och 50 W/m2 bruttoarea. Om lokalens användning är säkert bestämd görs en detaljerad beräkning av belastningen. Bostäder, kontors-, butiks- och småindustrilokaler med elvärme Där elvärme och övrig belastning ansluts till samma huvudledning beräknas den sammanlagrade belastningen som den totalt installerade effekten för rumsuppvärmning och uppvärmning av varmvatten, plus 70 % av den enligt avsnitt 8.3 beräknade belastningen. 9. Spänningsfall Vid belastning beräknad enligt föregående kapitel får spänningsfallet inte överstiga följande värden av den nominella spänningen: I huvudledning från servissäkring till gruppcentral: 2 % Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater: 3 % Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål: 4 % 10. Planering och konstruktion med hänsyn till säkerhet och funktion Dimensionering av kopplingsutrustning Kopplingsutrustning ska väljas så att den med hänsyn till kortslutningssäkerhet skyddas av närmast föregående kortslutningsskydd. Kabeldimensionering Kabel dimensioneras med hänsyn till beräknad belastning enligt avsnitten belastningsberäkning och spänningsfall. För matning av ett enfamiljsbostad är normalt en huvudledning med en ledararea av 6mm2 Cu tillräckligt. ANM – Enligt SS 436 40 00 får en PEN-ledare inte ha mindre ledararea än 10 mm2. 78 499


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above