Page 521

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Utlösningsvillkoret Vid fel i anläggning kan farlig beröringsspänning uppstå mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Elinstallationsreglerna ställer krav på att dessa fel frånkopplas inom angivna tider. Tiden för skyddets (säkringen) utlösning påverkas av hur hög felströmmen blir. Desto lägre felström desto längre tid tar det för skyddet (säkringen) att lösa ut. Felströmmen storlek påverkas av hur stor resistansen är i kabeln. Desto högre resistans desto lägre felström. Resistansens storlek i kabeln påverkas bland annat av vilken area kabeln har. Vid val av kabelarea ska man därför beakta om utlösningsvillkoret är uppfyllt. Spänningsfallet Gränsvärden av den nominella spänningen: I huvudledning från servissäkring till gruppcentral 2% Sammanlagt i huvudledning och gruppledning för belysning och småapparater 3% Sammanlagt i huvudledning och gruppledning för annat ändamål 4% Kabelförläggning En kabel som är avsedd för fast förläggning skall vara fast förlagd. Kabeln är genom sin konstruktion inte avsedd för rörlighet och det finns därmed en risk för avbrott alternativt glapp om den inte är fast förlagd. Dessutom ska kabeln vara omsorgsfullt fäst vid sitt underlag. Tryckpåkänningar på grund av för tvära böjar, felaktig klamning, eller najning, tryck mot kant på kabelstege e d kan orsaka s k ”kallflytning” av isolermaterial med risk för isolationsfel som kan leda till ljusbåge och stor risk för antändning och brand. För omsorgsfull förläggning kan följande riktvärden på avstånd mellan fästpunkterna vara en vägledning: • 25cm för kabel med ledararea ≤ 2,5kvmm • 35cm för kabel med ledararea 4 – 10kvmm • 50cm för kabel med ledararea 16 – 50kvmm • För grövre areor kan avståndet mellan fästpunkterna vara större än 50cm Installationskabel kan i regel böjas till radien 8 x D (D=kabelns ytterdiameter). Kabelväg väljs så att kabeln i möjligaste mån är skyddad mot mekanisk åverkan. Då kabeln genom sitt läge inte är skyddad mot mekanisk åverkan skall speciellt skydd monteras som förhindrar t ex kross- och klämskador. Eventuella skador på kablaget kontrolleras genom isolationsmätning innan anläggningen tas i drift. En anslutningskabel kan få vara fast förlagd enligt SS 436 40 00 del 521.9.1. Kabeltillverkaren anger i sina anvisningar om anslutningskabeln får förläggas fast. 98 519


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above