Page 527

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Separationsavstånd Det finns även en installationsstandard SS-EN 50174 i tre delar som behandlar planering, installation och underhåll av kabelsystem. SS-EN 50174-1 Planering och kvalitetssäkring SS-EN 50174-2 Planering och genomförande av installation inomhus SS-EN 50174-3 Planering och genomförande av installation utomhus I den senaste uppdateringen av SS-EN 50174-2:2009, har det skett en del förändringar i beräkningen av separationsavstånd mellan kraft- och datakablar. Den tar fler faktorer i anspråk för en korrekt dimensionering av separationsavståndet; datakabelns specifikationer och egenskaper, typ av kanalisation och dess skärmingsegenskaper samt antalet strömkretsar som är parallellt förlagda med datakablar. Detta ger formeln A=SxP. (A=separationsavstånd, S=minsta avstånd och P=strömfaktor). Ett separationsavstånd innebär minsta möjliga avstånd mellan kablarna för att undvika störningar och förluster. Datakabeln delas in i olika separationsklasser a, b, c och d beroende på *TCLvärde (oskärmade TP-kablar) och **Coupling attenuation (skärmade kablar). Exempel: en oskärmad kabel som möter komponentstandarden för kategori 6 klarar separationsklass ”b”. Exempel på beräkning av separationsavstånd med en kategori 6 UTP-kabel förlagd i en perforerad kabelränna med åtta strömkretsar enligt formeln A=SxP. Kabeln har separationsklass b vilket ger ett miniavstånd på 50mm i en perforerad metallränna, strömfaktorn ger ett tal på 0,6. Detta ger A=50x0,6, dvs. ett seprarationsavstånd på 30mm. Utöver dessa normalfall finns det både undantag och andra avstånd att ta i beaktande exempelvis vid förekomst av radar, radiosändare etc. Med hänsyn till komplexiteten för beräkning av separationsavstånd, har vi i egenskap av leverantörer, tagit fram en lathund för att förenkla vid beräkningar av miniavstånd mellan kraft- och datakablar. Se lathund för separationsavstånd på nästa sida. * TCL=Transverse Conversion Loss (balansering/kvalitet) ** Coupling attenuation (balansering/kvalitet + skärmdämpning) 104 525


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above