Page 46

Jasopels GR

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΔΟΡΑΣ Ο Daniel Teodorczyk είναι διευθυντής στη Norpol Sp. z.o., μια πολωνική εταιρεία που χρησιμοποιεί το ρομπότ εκδοράς Jaso-pels XXL. Αγόρασε το μηχάνημα μετά από διεξοδικές δοκιμές. Παραδέχεται ότι, χάρη στο μηχάνημα, κατόρθωσε να αυξήσει την παραγωγικότητα και την άνεση στην εργασία και, συγχρόνως, να μειώσει το κόστος παραγωγής. «Ο χρήστης επιτυγχάνει απόσβεση για την αγορά του εξοπλισμού μόλις μετά από δύο σεζόν», προσθέτει. Η εταιρεία σας αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο. Την τελευ- ταία σεζόν, επεξεργαστήκατε περίπου 800.000 μονάδες παρα- πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Μια κλίμακα πα- ραγωγής αυτού του μεγέθους απαιτεί επενδύσεις. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμασταν εξοπλισμό ο οποίος θα μας επέτρεπε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας. Η εταιρεία μας πα- ρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη κάθε χρόνο, γι' αυτό χρειαζόμαστε τα κα- λύτερα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά. Είναι γνωστό ότι, όταν κανείς ετοιμάζεται να πάρει μια απόφα- ση για μια τόσο σοβαρή αγορά, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες που περιέχονται σε καταλόγους ή στις εντυπώσεις που αποκομίζει από εμπορικές εκθέσεις, αλλά θα πρέπει να δοκιμάζει τον εξοπλισμό ο ίδιος. Τι επιδόσεις είχε το ρομπότ εκδοράς Jasopels XXL στις δοκιμές αυτές; Η εμπειρία μας όσον αφορά τη χρήση του ρομπότ εκδοράς XXL ξεκίνη- σε με κάποιες δοκιμές, στις οποίες τα πήγε πολύ καλά. Έτσι αποφασίσα- με να το αγοράσουμε και, τελικά, έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι με αυτή μας την απόφαση. Αυτό που μας αρέσει περισσότερο στο ρομπότ εκδοράς XXL είναι ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μηχάνημα που κάνει τα πάντα, από το Α μέχρι το Ω. Ποια είναι τα οφέλη που σας απέφερε; Σήμερα, χρειαζόμαστε 2-3 φορές λιγότερους υπαλλήλους για τη συγκε- κριμένη θέση εργασίας απ' ό,τι προηγουμένως χωρίς καμία υποχώρηση σε επίπεδο παραγωγικότητας. Χάρη στο ρομπότ εκδοράς XXL εξοικο- νομούμε χρόνο, χώρο και ανθρώπινους πόρους. Για ποιες εργασίες χρησιμοποιείτε το ρομπότ εκδοράς XXL; Κατά κύριο λόγο, το χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία αρσενικών ζώων - μας προσφέρει τον καλύτερο και πιο εξυπηρετικό τρόπο. Για εμάς, η μέση αποδοτικότητα του ρομπότ είναι περίπου 80 – 100 μονά- δες την ώρα. Ένας υπάλληλος εργάζεται με το μηχάνημα ως χειριστής, υποβοηθώντας το με τη χρήση της μυϊκής του δύναμης. Παρ' όλα αυτά, δεν πρόκειται για χειρισμούς όπου η κύρια «κινητήρια δύναμη» βασίζε- ται στη δύναμη των ανθρώπινων μυών. Έτσι, οι υπάλληλοι που το χει- ρίζονται απολαμβάνουν μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία, γεγονός που επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητά τους. Επίσης, το τελευταίο μοντέλο αντεπεξέρχεται με απόλυτη επιτυχία στην επεξεργασία μεγα- λόσωμων αρσενικών ζώων. Αυτή η βελτίωση αυξάνει την αποδοτικό- τητα της εργασίας. Επιπλέον, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου απρογραμ- 46 | www.jasopels.com ΡΟΜΠΟΤ ΕΚΔΟΡΑΣ JASOPELS XXL μάτιστες διακοπές λειτουργίας και, ακόμα και όταν συμβαίνουν, είναι αμελητέας σημασίας. Ποια χαρακτηριστικά του ρομπότ εκδοράς XXL σάς έχουν φα- νεί χρήσιμα κατά τις καθημερινές σας εργασίες; Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια. Ακρίβεια που επιτρέπει την αξιοποίηση ολό- κληρης της γούνας. Μπορούμε να διακόψουμε τη ροή της εργασίας και να αφαιρέσουμε το ζώο σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοί μας είναι σε θέση να εντοπίζουν οποιεσδή- ποτε ατέλειες σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, ελαχιστο- ποιείται η έκταση της ζημίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε σεζόν υπο- βάλλουμε σε εκδορά 40.000-45.000 μονάδες την ημέρα, πρόκειται για έναν παράγοντα πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας. Πώς σας φαίνεται ο χειρισμός του εξοπλισμού; Χρειάστηκε ει- δική εκπαίδευση; Όλα τα άτομα που εργάζονται με το ρομπότ εκδοράς XXL θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, καθώς αυτό επηρεάζει την παραγωγικότη- τά τους. Πρακτικά, ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να το χειρίζεται και, μετά από τις δύο πρώτες εβδομάδες, να είναι σε θέση να εργάζεται με ρυθμό 80 μονάδων την ώρα. Ωστόσο, η παραγωγικότητα αυξάνεται σημαντικά με την εμπειρία. Μετά από μία σεζόν χρήσης, ένας υπάλληλος μπορεί να επεξεργάζεται κατά μέσο όρο 100 μονάδες την ώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι δυνατότητες που προσφέρει το ρομπότ XL είναι τεράστιες. Οι πιο έμπειροι χρήστες μπορούν να επιτύχουν επιδόσεις της τάξης των 130 αρ- σενικών ζώων περίπου την ώρα. Το μηχάνημα είναι διαισθητικό στον χει- ρισμό και εργονομικό, που σημαίνει ότι τέτοια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν από προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Είναι αξιόπιστος ο εξοπλισμός; Σας προσφέρει την ηρεμία και τη σιγουριά ότι η όλη εργασία θα έχει εκτελεστεί στην ώρα της; Το μηχάνημα επισκευάζεται πολύ εύκολα, πράγμα που στην πράξη ση- μαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται αδιάλειπτα, χωρίς σημαντικές δια- κοπές λειτουργίας. Επιπλέον, ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί απλές λύσεις οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν εξίσου εύκολα. Εκτιμάμε το γεγονός ότι, όποτε χρειαστεί, τα ανταλλακτικά για το ρο- μπότ εκδοράς XXL είναι πάντα διαθέσιμα για άμεση παράδοση και το τεχνικό προσωπικό σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πε- ριστατικά βλάβης. Τις περισσότερες βλάβες τις αποκαθιστούμε μόνοι μας. Σε περιπτώσεις πιο σοβαρών βλαβών, καταφεύγουμε στην τεχνική υποστήριξη της Jasopels. Δεν είναι μυστικό ότι μια επένδυση σε ένα τόσο προηγμένο μη- χάνημα δεν είναι και η φθηνότερη. Αξίζει τα χρήματά του ο εξο- πλισμός; Έχετε κάνει απόσβεση της επένδυσής σας; Η απόσβεση που αποφέρει ο εξοπλισμός επιτυγχάνεται μετά από μό- λις δύο σεζόν, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε επίπεδο σεζόν υποβάλλε- ται σε επεξεργασία ικανός αριθμός. Χάρη σε αυτήν την επένδυση, αυξή- σαμε την παραγωγικότητα και ελαχι- στοποιήσαμε το κόστος. Το ρομπότ εκδοράς XXL είναι ένα προϊόν που συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Εκδορά ακόμα και των πιο μεγαλόσωμων ζώων Ολόκληρη η διαδικασία εκτελείται από ένα άτομο Απλοποιημένη λειτουργία Υψηλή απόδοση και ταχύτητα


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above