Page 63

Jasopels GR

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΔΟΡΑΣ 63 O Konrad Piwoński, εκτροφέας και συνιδιοκτήτης της πολωνικής εταιρείας Kozfur Sp. z o.o, χρησιμοποιεί τα καλούπια Easy Off της Jasopels. Διαθέτοντας εικοσαετή πείρα στον συγκεκριμένο κλάδο, δεν διστάζει να σχολιάσει ότι, μέχρι στιγμής, «αυτά τα καλούπια είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά». «Το στέγνωμα γίνεται πιο γρήγορα και τα δέρματα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση», τονίζει. Υπάρχουν πολλά προϊόντα και λύσεις της Jasopels στο εκτροφείο σας. Πόσο καιρό τα χρησιμοποιείτε; Χρησιμοποιούσαμε προϊόντα της Jasopels ακόμα και την εποχή που δεν υπήρχαν αντιπρόσωποι της εταιρείας στην Πολωνία. Ένα από τα πρώτα μας μηχανήματα απολίπωσης ήταν της Jasopan, μιας εταιρείας που ανήκει στην Jasopels από το 2003. Εξακολουθούμε να έχουμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα μηχανήματα. Ακόμα και τα πρώτα μηχανή- ματα που αποκτήσαμε συνεχίζουν να λειτουργούν άψογα. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι, πλέον, είναι πολύ μικρά για τις ανάγκες μας. Γιατί; Ο λόγος είναι καθαρά πρακτικός – τα ζώα μας είναι πλέον πιο μεγαλόσω- μα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερα δέρματα να επεξεργα- στούμε και, επομένως, χρειαζόμαστε καλύτερο εξοπλισμό. Είναι προφα- νές ότι, όσο αυξάνεται το μέγεθος των ζώων μας θα πρέπει να αυξάνεται και εκείνο των μηχανημάτων. Για παράδειγμα, το μικρό ύψος των μηχα- νών απολίπωσης δεν ήταν πρόβλημα στο παρελθόν, σήμερα, όμως είναι. Εξίσου επιτακτική για μας ήταν και η ανάγκη να αλλάξουμε καλούπια. Και, έτσι, αποφασίσατε στην Kozfur να κάνετε μια τέτοια επένδυση. Αλ- λάξατε το σύστημα και προμηθευτήκατε τα καλούπια Easy Off. Ήταν μια δύσκολη απόφαση; Σίγουρα. Φοβόμασταν το κόστος. Η αλλαγή από την παραγωγή με χρή- ση ξύλινων καλουπιών στη διαδικασία επεξεργασίας με χρήση πλαστι- κών καλουπιών σήμαινε για εμάς ότι έπρεπε να αλλάξουμε τα μηχα- νήματα που τέντωναν τα δέρματα επάνω στα καλούπια, καθώς και να προσαρμόσουμε ανάλογα το στεγνωτήριο. Οφείλω να ομολογήσω ότι μας πήρε πολύ καιρό για να «ζυγίσουμε» όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Ποιος παράγοντας υπερίσχυσε; Πιο καθοριστικός από όλους ήταν η ανάπτυξη της εταιρείας μας. Θέλα- με η διαδικασία εκδοράς να έχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Εξε- τάσαμε διάφορες εναλλακτικές επιλογές, αλλά λόγω του μεγέθους του εκτροφείου μινκ μας, καταλήξαμε ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν τα καλούπια Easy Off της Jasopels. Ποια χαρακτηριστικά των καλουπιών Easy Off ήταν τα πιο σημαντικά για εσάς; Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος στεγνώματος είναι σημα- ντικά μικρότερος απ' ό,τι στην περίπτωση των ξύλι- νων καλουπιών. Αυτό είναι το κυριότερο πλεονέκτημα που παρατηρούμε κατά τη χρήση των καλουπιών. Επι- πλέον, είναι πολύ καλύτερα από τις λύσεις των ανταγω- νιστών, καθώς είναι πιο βο- λικά - το δέρμα αφαιρείται από αυτά πολύ πιο εύκολα. Εάν συγκρίνει και μετρήσει κανείς τα καλούπια που δι- ατίθενται στην αγορά, διαπιστώνει ότι η τυπική αυξομείωση διαμέτρου μεταξύ κλειστών και ανοικτών καλουπιών είναι γύρω στα 6 χιλιοστά. Το μέγεθος αυτό αυξάνεται σε 10 χιλιοστά για τα καλούπια Easy Off που προμηθευτήκαμε. . Έχει τόσο σημαντικό αντίκτυπο αυτή η διαφορά των 4 χιλιοστών στην καθημερινή σας εργασία; Στην αρχή, σκεφτήκαμε το ίδιο και εμείς - ότι πρόκειται για μόλις 4 χιλιο- στά. Στην πράξη, όμως, ακόμα και αυτά τα 4 χιλιοστά κάνουν τη διαφο- ρά. Χάρη σε αυτό, η εργασία είναι ευκολότερη, ταχύτερη και πιο βολική. Επιπλέον, χαλάνε λιγότερα καλούπια στη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Και αυτό δεν είναι μόνο δική μας εντύπωση. Το έχουν προσέξει και οι εργαζόμενοί μας. . Πόσος χρόνος χρειάζεται για την απόσβεση της επένδυσης; Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της παραγωγής. Σίγουρα, είναι μια πα- ράμετρος που διαφέρει από εκτροφέα σε εκτροφέα. Αποφασίσατε όχι μόνο να αγοράσετε τα καλούπια, αλλά και να εκσυγ- χρονίσετε όλες σας τις εγκαταστάσεις σας σε αυτό το στάδιο επεξεργα- σίας των δερμάτων. Δεν αντικαταστήσαμε μόνο τα καλούπια ένα προς ένα, αλλά και τμήματα του στεγνωτηρίου. Τα καλούπια συμπληρώνονται από μια εγκατάσταση στεγνώματος και τα κατάλληλα καρότσια που προορίζονται ειδικά για τα πλαστικά καλούπια. Κατά την άποψή σας, πώς άλλαξε ο τρόπος δουλειάς από τότε που αγο- ράσατε τα καλούπια Jasopels; Για τα καλούπια Easy Off χρησιμοποιούμε τα καρότσια που ανέφερα προηγουμένως. Παλαιότερα, όταν χρησιμοποιούσαμε ξύλινα καλούπια, είχαμε μονάδες αναρτημένες από την οροφή με άγκιστρα, επάνω στις οποίες τοποθετούσαμε τα καλούπια. Ήταν μια κοπιαστική και χρονοβό- ρα διαδικασία. Έπρεπε να στερεώσουμε το δέρμα με καρφιά και, στη συνέχεια, να το τεντώσουμε με το χέρι. Δοκιμάσαμε να χρησιμοποιή- σουμε μηχανήματα στο παλιό μας σύστημα τεντώματος, αλλά δεν εί- χαν τόσο καλή απόδοση, καθώς προκαλούνταν φθορές στα δέρματα. Με τη χρήση των καλουπιών Easy Off, το δέρμα αφαιρείται με ένα και μόνο τράβηγμα. Επίσης, στεγνώνει καλύτερα και υφίσταται λιγότερες φθορές. Η όλη διαδικασία δεν είναι φθηνή, αλλά, αναμφισβήτητα, αξίζει τα χρήματά της. Σταδιακά αλλάζουμε τα παλιά μας καλούπια με αυτά της Jasopels. Επισπεύδουν το χρόνο στεγνώματος Διευκολύνουν την αφαίρεση των δερμάτων Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό Αυξομείωση διαμέτρου κατά 10 mm μεταξύ ανοικτού και κλειστού καλουπιού ΚΑΛΟΥΠΙΑ EASY OFF


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above