Page 77

Jasopels GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 77 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ The following General sales and delivery terms shall apply to all deliveries from Jasopels A/S (Jasopels) unless otherwise expressly agreed. 1. Σχέδια, εργαλεία, κλπ. . 1.1. Όλα τα σχέδια και τα λοιπά τεχνικά έγγραφα που μπορεί η Jasopels να παραδώσει στον Πελάτη, παραμένουν στην κυριότητά της πρώτης και απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναπαραχθούν ή χρησιμοποιηθούν με άλλο αθέμιτο τρόπο. 2. Σχέδια 2.1. Η Jasopels διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα σχέδια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την καθορισμένη λειτουργία των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά σε προϊόντα που παράγονται βάσει προδιαγραφών του Πελάτη, ο τελευταίος πρέπει να εγγυάται πως αυτά δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου. 3. Ξένα εμπορεύματα 3.1. . Προϊόντα που δίνονται στην Jasopels προς επεξεργασία ή άλλα υλικά που δίνονται στην Jasopels και τα οποία ανήκουν στον Πελάτη, αποθηκεύονται με έξοδα του τελευταίου και ανάληψη κινδύνου από τον ίδιο. Η Jasopels αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημία και την ευθύνη ασφάλισης την φέρει ο ίδιος ο Πελάτης. 4. Παράδοση εκτροφείων μινκ 4.1. Για την περίπτωση εντοπισμού ελαττωμάτων κατά την παράδοση, ο Πελάτης οφείλει να συνάπτει και να διατηρεί ασφάλιση εργολήπτη έναντι παντός κινδύνου, έως ότου τα ελαττώματα αυτά θεραπευθούν. Η Jasopels πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ασφάλιση. 4.2. Ο Πελάτης θέτει τις βασικές γραμμές και τα ύψη (επίπεδα), όμως όλος ο λοιπός σχεδιασμός γίνεται από την Jasopels. 4.3. Ο Πελάτης οφείλει να λαμβάνει και να εξοφλεί όλες τις απαραίτητες για τα κατασκευαστικά έργα άδειες. 4.4. Ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο για κωλύματα που τυχόν ανακύψουν από τις συνθήκες των υπογείων υδάτων και του εδάφους, εξαιτίας μόλυνσης, κλπ. 4.5. Σωληνώσεις, αποχετευτικοί αγωγοί, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ. εγκαθίστανται στο εργοτάξιο από τον Πελάτη. 5. Προσφορές και αποδοχή 5.1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι προσφορές της Jasopels ισχύουν για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα της προσφοράς. 5.2. Η αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη πρέπει να είναι γραπτή, άνευ επιφυλάξεων σε σχέση με τους όρους που καθορίζονται στην προσφορά και να λαμβάνεται από την Jasopels πριν από το πέρας της προθεσμίας αποδοχής. Σε περίπτωση που η αποδοχή δεν ταυτίζεται με την προσφορά, τότε νοείται ως νέα προσφορά. Η Jasopels δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο της αποδοχής, εκτός αν αποδεχτεί τη νέα αυτή προσφορά γραπτώς και αν τεκμαίρεται από τις περιστάσεις ότι είχε γνώση της διαφοροποίησης. . 6. Τιμή 6.1. Οι προσφερθείσες τιμές βασίζονται στις τρέχουσες τιμές και τα κόστη, συμπεριλαμβανομένων των τιμών υλικών, των μισθών και των λοιπών εξόδων παραγωγής, κατά την ημερομηνία επιβεβαίωσης της προσφοράς/παραγγελίας. Σε περίπτωση αλλαγών στις προαναφερθείσες τιμές/κόστη πριν από την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων νέων ή τροποποιημένων φόρων ή δασμών, η Jasopels έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει ανάλογα τις προσφερθείσες/επιβεβαιωθείσες τιμές.. 7. Παράδοση 7.1. Η παράδοση προϊόντων από την Jasopels πραγματοποιείται σύμφωνα με τους διεθνείς εμπορικούς όρους INCOTERMS 2010 EX WORKS στη διεύθυνση της Jasopels στο Bording της Δανίας, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. 7.2. Αν η Jasopels προβεί σε παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη, τότε ενεργεί ως αντιπρόσωπος του τελευταίου, με έξοδα του ιδίου. Τον κίνδυνο φέρει επίσης ο Πελάτης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Jasopels διατηρεί την εξουσία διαθέσεως των αγαθών - σύμφωνα με το δίκαιο των μεταφορών - και δικαιούται επίσης να πραγματοποιεί την παράδοση εφαρμόζοντας τον όρο «ναύλου πληρωτέου στον προορισμό». Στις περιπτώσεις αυτές η παράδοση γίνεται συνήθως οδικώς. 7.3. Η ημερομηνία παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η Jasopels λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων τεχνικών λεπτομερειών και διατυπώσεων. . 7.4. Όλες οι ημερομηνίες παράδοσης υπολογίζονται κατά προσέγγιση. Μια καθυστέρηση είναι ουσιώδης μόνο εάν παρέλθουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. 8. Πληρωμές 8.1. Οι καταβολές αφορούν στο καθαρό ποσό και πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή, υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας δύο (2) τοις εκατό ανά μήνα ή ανά μέρος μήνα. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων πληρωμής από τον Πελάτη, η Jasopels δικαιούται να αναστείλει την πραγματοποίηση των υπόλοιπων παραγγελιών του Πελάτη. Αν οι καθυστερούμενες οφειλές δεν πληρωθούν εντός νέας, σύντομης προθεσμίας που θα θέσει η Jasopels, τότε η τελευταία δικαιούται να ακυρώσει όλες τις μεταξύ τους συμφωνίες. 9. Παρακράτηση κυριότητας 9.1. Η Jasopels παρακρατεί την κυριότητα των προϊόντων που πωλούνται έως την αποπληρωμή τους. 10. Ανωτέρα βία, κλπ. 10.1. IΣε περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρω βίας, συμπεριλαμβανομένων απεργιών και στάσεων εργασίας, ανταπεργιών, πυρκαγιών, πλημμυρών, μεγάλων ζημιών, εκτενών διακοπών λειτουργίας, πολεμικών ενεργειών, απαγορεύσεων εισαγωγών και εξαγωγών, κατασχέσεων, κρατικών μέτρων, παρακωλύσεων οφειλόμενων σε παγετό, καταστροφής ή απώλειας πλοίου, καθυστερήσεων στις μεταφορές, μη παράδοσης ή ελαττωματικής παράδοσης από υπεργολάβους, ελλείψεων πρώτων υλών ή ενέργειας ή άλλων γεγονότων επί των οποίων η Jasopels δεν έχει κανέναν έλεγχο, τότε η τελευταία δικαιούται να καθυστερεί ή και να ακυρώνει την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης, ο πελάτης δεν δικαιούται να διεκδικεί αποζημίωση ή να προβαίνει σε άλλες διεκδικήσεις κατά της Jasopels. . 11. 11. Διατύπωση παραπόνων και παραγραφή 11.1. Ο Πελάτης οφείλει να εξετάζει τα παραδοθέντα προϊόντα αμέσως κατά τη λήψη τους 11.2. Τυχόν παράπονα πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως και σε περιπτώσεις ορατών ελαττωμάτων και ελαττωμάτων που έπρεπε να είχαν εντοπισθεί κατά την εξέταση των προϊόντων από τον Πελάτη (πρβλ. σημείο 11.1), το αργότερο οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου ή τον χρόνο παράδοσης (εάν ο χρόνος παράδοσης έπεται χρονικά). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, παράπονα μπορούν να διατυπώνονται το αργότερο οκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή που ο Πελάτης έλαβε γνώση της περίστασης που επέφερε το παράπονο. Ειδάλλως, το παράπονο δεν λαμβάνεται υπόψη. 11.3. JΗ ευθύνη της Jasopels για ελαττώματα που προβλέπονται στο σημείο 12.2 παρακάτω παραγράφεται εάν η Jasopels δεν λάβει παράπονο από τον Πελάτη εντός ενός (1) έτους από την παράδοση των προϊόντων. . 12. Liability 12.1. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων με υπαιτιότητα της Jasopels, η τελευταία ευθύνεται για τις τεκμηριωμένες ζημίες που υπέστη ο Πελάτης εξαιτίας των καθυστερήσεων, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της δανικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, δεν παρέχεται αποζημίωση στον Πελάτη για λειτουργικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή άλλες έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται στη νομική σχέση του Πελάτη με τρίτους και η αποζημίωση περιορίζεται σε και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συμφωνημένη τιμή αγοράς των καθυστερούμενων προϊόντων. 12.2. IΣε περίπτωση ελαττωμάτων στην παράδοση για τα οποία μπορεί να διεκδικηθεί αποζημίωση από την Jasopels, τότε αυτή δικαιούται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να θεραπεύει το ελάττωμα ή να προβαίνει σε αντικατάσταση, αρκεί αυτό να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκαιρη υποβολή γραπτού παραπόνου από τον πελάτη προς την Jasopels, με τρόπο που να καθιστά εφικτό για την τελευταία να αποφασίσει αν θα διορθώσει το ελάττωμα ή θα προβεί σε αντικατάσταση. Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα έχουν μεταφερθεί εκτός Δανίας από τον πελάτη, τότε ο τελευταίος οφείλει είτε να τα μεταφέρει στη Δανία με δικά του έξοδα, είτε να καταβάλλει στην Jasopels όλα τα έξοδα θεραπείας του ελαττώματος εκτός Δανίας. Σε περίπτωση που η Jasopels θεραπεύσει το ελάττωμα ή προβεί σε αντικατάσταση, τότε ο Πελάτης δεν δικαιούται να προβάλλει έναντι αυτής άλλες αξιώσεις για το ελάττωμα αυτό. Στην περίπτωση που η Jasopels δεν θεραπεύσει το ελάττωμα ή δεν προβεί σε αντικατάσταση, τότε οφείλει αποζημίωση, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της δανικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, δεν παρέχεται αποζημίωση στον Πελάτη για λειτουργικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή άλλες έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται στη νομική σχέση του Πελάτη με τρίτους και η αποζημίωση περιορίζεται σε ποσό ίσο με το κόστος θεραπείας του ελαττώματος του παραδοθέντος και δεν μπορεί να υπερβαίνει την συμφωνηθείσα τιμή αγοράς. . 12.3. Η Jasopels ουδεμία ευθύνη φέρει για ελαττωματικά προϊόντα, αν αυτή δεν πηγάζει από τους υποχρεωτικούς κανόνες του δανικού νόμου περί ελαττωματικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Jasopels δεν ευθύνεται για λειτουργικές ζημίες ή άλλες έμμεσες ζημίες. Στο βαθμό που η Jasopels αναλαμβάνει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα απέναντι σε τρίτους, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώνει την Jasopels στον ίδιο βαθμό που αυτή έχει περιορίσει την ευθύνη της, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση αγωγής λόγω ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα κατά της Jasopels, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ενάγεται ενώπιον του δικαστηρίου που εκδικάζει την ως άνω υπόθεση. 13. Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο 13.1. TΑρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια του Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning, Δανία. Παρόλα αυτά, η Jasopels δικαιούται εναλλακτικά και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προσφεύγει στα δικαστήρια της έδρας του Πελάτη. 13.2. Τυχόν διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των μερών επιλύονται - πέρα από τους εφαρμοστέους κανόνες διεθνούς δικαίου - σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία. Μάρτιος 2015


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above