Page 106

BIND 10

132 Et andragende Til Den høie Kathedralskole i Ribe. Undertegnede Toldassistent H.P. Jespersen i Obekjær tillader sig herved ærbødigst, at andrage den høie Kathedralskole om at der måtte forundes min Søn Axel Jespersen Friplads. Uagtet min Søn ikke har søgt Ka- thedralskolen længere end siden den 21. Aug. d.A. maa det være mig tilladt ærbødigst, at fremkomme med Oplysninger, hvorfor jeg saa tidlig tillader mig at fremsende Andragende om Friplads til æmin Søn, men Grundet paa at Drengen har en uimodstaalig Lyst til at læse og idet Hele til at lære har han desaarsag overtalt mig til, at lade ham søge den høie Skole skjøndt jeg jo godt viste at det vilde knibe mig i pi- kuneære Hensende, men da jeg mener at have bragt i Erfaring, at han har rige Evner ligesom jeg og gjerne har vildet have ham bibragt gode Kundskaber, er det let at forstaa, at jeg har ladet mig overtale, og uagtet det har staa- et klart for mig, at det vilde knibe med at afholde de Forholdsvis store Udgifter som dermed ere forbundtne, ligesom det og vil blive besværlig for Drengen, at vandre frem og tilbage, da der jo ikke kan være tale om, at holde ham i Byen, da der for saadant Ophold forlange 3 å 400 Kr om Aa- ret, og havde jeg tænkt paa at anskaffe ham en Beycikkel til Befordringen, men det er jo heller ikke saa let at komme udover, da jeg har en talrig Børneflok ialt 8te hvoraf Ingen endnu kan ernære sig selv, og da jeg tilligemed er Enkemand, og som saadan maa holde en Husbestyrerinde til en større Løn, og naar saa Skolepengene tilligemed Anskaffelsen af Skolemateriale kommer til, har jeg ikke turtet tillige at udsætte mig for den store Udgift som er forbunden med Anskaffelsen af Beycikkel. Uagtet Drengen med største Lyst løber den omtrent 5/4 Mils (ca. 9 km) lange Vei Morgen og Eftermiddag, og Aftalen mellem Drengen og mig er, at dersom han kunne erhverve sig Friplads til næste Sommer, saa skulde jeg anskaffe ham en Beycikkel, til at tilbagelægge Skoleveien paa, dog kan det ikke undgaa min Opmærksomhed, at den Vandring i længden vil overstige hans Kræfter, og hvor let han end har ved at lære sine Lektier, saa gaar der dog en del Tid spildt, for ham som han kunde anvende dels paa sine Lektier og dels til at udhvile sig i efter en lang Skoledag. Grundet herpaa har jeg vovet at fremkomme med dette mit ærbødige Andragende om den høie Kathedralskole ville forunde min Søn Friplads, haabende, at den høie Skole vil have dette mit Andragende i gunstbehagelig Erindring. I Landsarkivet i Viborg, hvor brevet er fundet, fandtes intet svar på toldassistentens ansøgning, men i skolens årlige efterretninger eller som de hed dengang og iøvrigt helt op til 1936: Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Ribe Kathedralskole kan vi følge Axel fra 1893, hvor han starter i II forberedelsesklasse (svarer nogenlunde til 1. mellem eller 5. klasse i dag) til han forlader skolen. Han klarer sig godt og ligger med sine karakterer i toppen alle klasserne igennem, hvilket ogsaå bliver belønnet med legater og fri undervisning. Som følge af faderens ansøgning i


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above